Dosya olarak kaydet: PDF - WORD

Ekler

Görüntüleme Ayarları:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 08/02/2024 tarihli toplantısında; Aves Güney Antrepoculuk Anonim Şirketi’nin; DEP/7646-3/39543 sayılı Depolama Lisansı kapsamında Kazanlı Mahallesi 32960 Sokak No:2/A Akdeniz/MERSİN adresinde faaliyette bulunan Mersin Depolama ve Dolum Tesisine ilişkin depolama tarifesinin ekteki şekilde tadil edilerek onaylanmasına,

karar verilmiştir.

EPDK Onaylı Depolama Tarifesi

AVES GÜNEY ANTREPOCULUK ANONİM ŞİRKETİ

Mersin Depolama ve Dolum Tesisi

Lisansın Tarih ve Sayısı : 18/01/2018, DEP/7646-3/39543

Tesis Adresi : Kazanlı Mah. 32960 Sk.

No:2/A Akdeniz/MERSİN

Kapsam

MADDE 1

Bu tarife kapsamında aşağıda yer alan petrollere depolama hizmeti verilmesine İlişkin fiyatlandırma İle uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları kapsar:

Tesiste aşağıdaki petroller depolanacaktır.

HAM PETROL
GENEL KULLANIM AMAÇLI AKARYAKITLAR
Yakıt Nafta
Benzin Türleri X
Gazyağı
Motorin Türleri X
Fuel Oil Türleri
Biodizel Türleri
ÖZEL KULLANIM AMAÇLI AKARYAKITLAR
Havacılık Yakıtı Türleri
Deniz Motorini Türleri
Denizcilik Yakıtı Türleri

Tarifeye konu hizmet, depolama hizmeti alan kişiye ait petrolün teslim alınması, depolanması ve hizmet alana veya hizmet alan tarafından yetkilendirilen kişilere teslim edilmesini kapsar.

Teslim alma ve/veya teslim etme fiyat listesine göre ücrete tabidir.

Tarife kapsamında ayrıca aşağıdaki yan hizmetler de ekli fiyat listesine göre bedelli olarak verilir.

Katkılama
Harmanlama
İşaretleme

Tarife metodolojisi

MADDE 2

Tarifedeki hizmet bedelleri ve indirimler arz talep esas alınarak oluşturulmuştur.

Hizmet bedelleri

MADDE 3

Hizmetlerin ifasında, ekli fiyat listesinde yer alan hizmet bedelleri uygulanır. Bedeller artırılamaz ve indirimlerde yer alan unsur haricinde indirim yapılamaz.

Fiyatlara KDV ayrıca eklenir.

İndirimler

MADDE 4

Hizmetlerin ifasında, varsa ekli fiyat listesinde yer alan indirimler uygulanır.

Hadler

MADDE 5

Petrol Piyasası Kanunu ve ikincil mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, lisans sahibi; benzin ve motorin ve türleri için 5.000 m3 den az ve tüm akaryakıt türleri için depolama süresi 90 günden az İse talebi ret eder.

Teknik ve idari önlemler

MADDE 6

Kara araçları ile yapılan teslim alma ve teslim etme işlemleri, iş günleri ve mesai saatleri içerisinde gerçekleştirilir. Acil durumlarda, yazılı olarak talep edilmesi ve depocu tarafından kabul edilmesi halinde mesai saatleri dışında da hizmet verilebilir.

Hizmet alan veya hizmet alan tarafından yetkilendirilen kişiler, tesisin işletme, teknik emniyet ve güvenlik kurallarına uymak zorundadırlar. Aksine hareket sonucu oluşacak zarar ve ziyan hizmet alan tarafından tazmin edilecektir.

Fire

MADDE 7

Depolamadan kaynaklanacak fireler depocu tarafından her yıl sonunda hizmet alanların kullanım oranlarına göre hesaplanacaktır. Bu miktar Gümrük Mevzuatı’nda belirtilen limitleri geçemeyecektir.

Ödeme koşulları

MADDE 8

Depocu tesisinde verdiği hizmetlerin bedelini ay sonunda fatura edecektir. Hizmet alan, ödemeyi faturanın ait olduğu günü takip eden 7 işgünü içinde depocunun göstereceği banka hesaplarına yapacaktır.

Ödemelerin zamanında yapılmaması halinde T.C. Merkez Bankası tarafından açıklanan cari reeskont oranında gecikme faizi alınacaktır.

Hizmet bedeli faturasının ait olduğu ödeme gününü takip eden 20 işgünü içinde Ödenmemesi durumunda, hizmetlere son verilecektir.

Mücbir sebepler

MADDE 9

Akaryakıt teslimini ve depolanmasını imkânsızlaştıracak harp hali, İsyan, sivil karışıklıklar, düşmanca hareketler ve bu neviden hadiseler, yangın, infilak gibi olaylar, deniz hadiseleri, boru hattı arızaları, ikmali etkileyecek derecede ve Önceden görülemeyecek şekilde ortaya çıkan tesisteki onarım çalışmaları, sel, kasırga, heyelan ve zelzele vesair tabii afetler dolayısıyla depolama tesisinin, nakil araçlarının ve rafinerilerin çalışamayacak derecede hasar görmesi, grev, lokavt veya hükümetçe, resmi makamlarca veya mahkemelerce alınacak çalışma, işletme, alım-satım imkânlarını kısmen veya tamamen ortadan kaldıracak, tesisin mülkiyetini etkileyecek veya değiştirecek kararlar, ürün ikmali yapacak tarafların kontrolleri dışında cereyan eden, önceden görmelerine ve tedbir almalarına imkân bulunmayan hadiselerin vukuu halinde taraflar, taahhüt ettiği hizmeti yerine getirmemiş ve/veya geciktirmiş olmaktan sorumlu tutulmayacaklardır.

Diğer hükümler

MADDE 10

Talepler kapasite kısıtları dâhilinde ilk gelen ilk hizmet görür esasına göre karşılanacaktır.

Hizmet alan, sadece kendi ihtiyacına yönelik hizmet alabilecek olup, üçüncü şahıslar adına hizmet alamayacaktır.

Bu tarife ekli fiyat listesi ile bir bütün olup, yapılabilecek zeyilnameler de bu tarifenin ayrılmaz parçası sayılacaktır.