Dosya olarak kaydet: PDF - WORD

Ekler

Görüntüleme Ayarları:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 08/02/2024 tarihli toplantısında; Savka Platform ve Boru Hatları İnşaatı İşletmeciliği Nakliyat Akaryakıt İç ve Dış Tic. Anonim Şirketi’nin; PİL/2463-5/27374 sayılı İletim Lisansı kapsamında Kazanlı Mah. 32960 Sk. Aves Mersin Doğu Terminali No: Z/3 Akdeniz/MERSİN adresinde faaliyette bulunan iletim tesisine ilişkin iletim tarifesinin ekteki şekilde tadil edilerek onaylanmasına,

karar verilmiştir.

EPDK Onaylı İletim Tarifesi

Savka Platform ve Boru Hatları İnşaatı İşletmeciliği Nakliyat Akaryakıt İç ve Dış Tic. Anonim Şirketi

Lisansın Tarih ve Sayısı : PİL/2463-5/27374

Tesis Adresi : Kazanlı Malı. 32960 Sk. Aves

Mersin Doğu Terminali No: Z/3 Akdeniz/MERSİN

Kapsam

MADDE 1

Bu tarife kapsamında aşağıda yer alan petrollere iletim hizmeti verilmesine ilişkin fiyatlandırma ile uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları kapsar:

Tesiste aşağıdaki petroller* iletilecektir.

HAM PETROL
GENEL KULLANIM AMAÇLI AKARYAKITLAR
Yakıt Nafta
Benzin Türleri X
Gazyağı
Motorin Türleri X
Fuel Oil Türleri
Biodizel Türleri
ÖZEL KULLANIM AMAÇLI AKARYAKITLAR
Havacılık Yakıtı Türleri X
Deniz Motorini Türleri
Denizcilik Yakıtı Türleri
(*) İletilecek petroller (x) ile işaretlenecektir.

Tarifeye konu hizmet, iletim hizmeti alan kişiye ait petrolün teslim alınması, iletimi ve hizmet alana veya hizmet alan tarafından yetkilendirilen kişilere teslim edilmesini kapsar.

Tarife metodolojisi

MADDE 2

Tarifedeki hizmet bedelleri ve indirimler, arz talep esaslı belirlenmektedir.

Hizmet bedelleri

MADDE 3

Hizmetlerin ifasında, ekli fiyat listesinde yer alan hizmet bedelleri uygulanır. Bedeller artırılamaz ve indirimlerde yer alan unsur haricinde indirim yapılamaz.

Fiyatlara KDV ayrıca eklenir.

İndirimler

MADDE 4

Hizmetlerin ifasında, varsa ekli fiyat listesinde yer alan indirimler uygulanır.

Hadler

MADDE 5

Petrol Piyasası Kanunu ve ikincil mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, lisans; sahibi iletilecek akaryakıt miktarı benzin, motorin türleri ve havacılık yakıt Türleri için en az 100.000 m3/yıl bir sevkiyatta iletilecek akaryakıt miktarı en az 2500 m3 den düşük ise talebi ret edebilir.

Teknik ve idari önlemler

MADDE 6

Teslim alma ve teslim etme işlemleri, iş günleri ve mesai saatleri içerisinde gerçekleştirilir. Acil durumlarda, yazılı olarak talep edilmesi ve iletici tarafından kabul edilmesi halinde mesai saatleri dışında da hizmet verilebilir.

Hizmet alan veya hizmet alan tarafından yetkilendirilen kişiler, tesisin işletme, teknik emniyet ve güvenlik kurallarına uymak zorundadırlar, Aksine hareket sonucu oluşacak zarar ve ziyan hizmet alan tarafından tazmin edilecektir.

Fire

MADDE 7

İletimden kaynaklanacak fireler iletici tarafından her yıl sonunda hizmet alanların kullanım oranlarına göre hesaplanacaktır. Bu miktar Gümrük Mevzuatı'nda belirtilen limitleri geçemeyecektir.

Ödeme koşulları

MADDE 8

İletici tesisinde verdiği hizmetlerin bedelini ay sonunda fatura edecektir. Hizmet alan, ödemeyi faturanın ait olduğu günü takip eden 3 işgünü içinde ileticinin göstereceği banka hesaplarına yapacaktır.

Ödemelerin zamanında yapılmaması halinde T.C, Merkez Bankası tarafından açıklanan cari reeskont oranında gecikme faizi alınacaktır.

Hizmet bedeli faturasının ait olduğu ödeme gününü takip eden 30 işgünü içinde ödenmemesi durumunda, hizmetlere son verilecektir.

Mücbir sebepler

MADDE 9

Akaryakıt teslimini ve iletimin imkansızlaştıracak harp hali, isyan, sivil karışıklıklar, düşmanca hareketler ve bu neviden hadiseler, yangın, infilak gibi olaylar, deniz hadiseleri, boru hattı arızaları, ikmali etkileyecek derecede ve önceden görülemeyecek şekilde ortaya çıkan tesisteki onarım çalışmaları, sel, kasırga, heyelan ve zelzele vesair tabii afetler dolayısıyla iletim tesisinin, nakil araçlarının ve rafinerilerin çalışamayacak derecede hasar görmesi, grev, lokavt veya hükümetçe, resmi makamlarca veya mahkemelerce alınacak çalışma, işletme, alım-satım imkanlarını kısmen veya tamamen ortadan kaldıracak, tesisin mülkiyetini etkileyecek veya değiştirecek kararlar, ürün İkmali yapacak tarafların kontrolleri dışında cereyan eden, önceden görmelerine ve tedbir almalarına imkan bulunmayan hadiselerin vukuu halinde taraflar, taahhüt ettiği hizmeti yerine getirmemiş ve/veya geciktirmiş olmaktan sorumlu tutulmayacaklardır.

Diğer hükümler

MADDE 10

Talepler kapasite kısıtları dahilinde ilk gelen ilk hizmet görür esasına göre karşılanacaktır.

Hizmet alan, sadece kendi ihtiyacına yönelik hizmet alabilecek olup, üçüncü şahıslar adına hizmet alamayacaktır. Bu tarife ekli fiyat listesi ile bir bütün olup, yapılabilecek zeyilnameler de bu tarifenin ayrılmaz parçası sayılacaktır.