Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

MADDE 1

(1) 30/10/2011 tarihli ve 28100 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi gereğince 2024 yılında izin belgesi bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

a) Tesis Kurma Uygunluk Belgesi bedeli: Her bin litre proje kapasitesi başına: 268,74 TL (İkiyüzaltmışsekiz Türk Lirası yetmişdört kuruş).

b) Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi bedeli: 223.892 TL (İkiyüzyirmiüçbinsekizyüzdoksaniki Türk Lirası).

c) Dağıtım Uygunluk Belgesi bedeli: 223.892 TL (İkiyüzyirmiüçbinsekizyüzdoksaniki Türk Lirası).

ç) Dağıtım Uygunluk Belgesi yenileme bedeli: 26.843 TL (Yirmialtıbinsekizyüzkırküç Türk Lirası).

MADDE 2

(1) Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi gereğince alınan hizmet bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

a) 20 litre ve daha küçük ambalajlı etil alkol ve alkollü karışımlar: Beher bin litre başına 550,64 TL (Beşyüzelli Türk Lirası altmışdört kuruş).

b) 20 litreden büyük ambalajlı ve dökme etil alkoller: Beher bin litre başına 223,95 TL (İkiyüzyirmiüç Türk Lirası doksanbeş kuruş).

c) Yakıt biyoetanolü: Beher bin litre başına 93,91 TL (Doksanüç Türk Lirası doksanbir kuruş).

MADDE 3

(1) Bu Tebliğ 1/1/2024 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4

(1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.