Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

MADDE 1

2/6/2020 tarihli ve 31143 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 166)’nin EK-1’inde yer alan listenin (41) sıra numaralı satırı yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2

Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3

Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.