Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

MADDE 1

19/11/2016 tarihli ve 29893 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ), (n), (p) ve (u) bentlerinde yer alan “Mustafa Kemal” ibareleri “Hatay Mustafa Kemal” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2

Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) EABD/EASD’de ders verecek öğretim üyeleri, doktora veya eşdeğeri lisansüstü eğitim mezunu öğretim elemanları ile 2547 sayılı Kanunun ek 46 ncı maddesi uyarınca görevlendirilen araştırmacıların görevlendirmeleri; ilgili EABDK/EASDK’nın görüşleri doğrultusunda anabilim dalı başkanının yazılı önerisi ve EYK kararı ile kesinleşir.”

MADDE 3

Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü fıkrasının (ç) bendinde yer alan “internet” ibaresi “başvuru” şeklinde değiştirilmiş, beşinci fıkrasının (a) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, altıncı fıkrasının (e) ve (f) bentleri yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(3) Tezli yüksek lisans programına başvuru ve öğrenci kabulünde aşağıdaki esaslar geçerlidir:

a) Adayın ilgili EABD/EASD başvuru koşullarına uygun lisans diplomasına sahip olması, eğer yurt dışından alınmış lisans diploması ile başvuru yapılıyorsa diplomanın denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması gerekir.

b) Adayın, ALES’ten başvurduğu programın puan türünden en az 55 puan veya YÖK tarafından bu sınava eş değer kabul edilen sınavlardan bu puana karşılık gelecek olan puanı almış olması gerekir. Ancak, konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde ve doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz.

c) Yüksek lisans programına başvuran adayların dörtlük sisteme göre verilmiş not ortalamalarının yüzlük puan sistemine çevrilmesinde, YÖK eşdeğerlik tablosu dikkate alınır.

ç) Tezli yüksek lisans programlarına bir lisans programı mezunu olarak başvuran adaylar; ilgili anabilim dalının ALES puan türünün %60'ı ile lisans mezuniyet notunun %40'ının toplamı en az 55 olmak şartı ile ve en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralanır, ilgili anabilim/anasanat dalı için ilan edilen kontenjanlara yerleştirilir.

d) EASD tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde başarı değerlendirme notu, dosya değerlendirmesi notunun %60’ı ve lisans mezuniyet notunun %40’ı dikkate alınarak belirlenir. Adayların, ilgili EASD başkanlığınca yapılacak, dosya değerlendirmesi aşamasına girmesi zorunludur. Dosyası olmayan adaylar başarısız sayılır.

e) Başarı değerlendirme notu 55 ve üzerinde olan kontenjan sayısı kadar aday, başarı sırasına göre kesin kayıt hakkı kazanır. Adayların başarı puanlarının eşit olması hâlinde; sırasıyla ALES puanı ve lisans mezuniyet notu yüksek olan adaya öncelik tanınır. Kontenjan sayısı kadar da yedek aday belirlenebilir. Sınav sonuçları enstitü başvuru sayfasında ilan edilir.

f) (b) bendi kapsamındaki doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunları adaylarının değerlendirme işlemleri; Senato tarafından mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir. Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından farklı bir alanda başvuru yapabilir. İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil edilir.

g) Lisans derecesini bölüm/program birincisi olarak tamamlayan Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi mezunları, mezuniyetlerini takip eden eğitim-öğretim yılı içerisinde, mezun olduğu anabilim/bilim dalında açılacak tezli yüksek lisans programı kontenjanlarına, başvuru şartlarını sağlamak ve bölüm/program birincisi olduğunu belgelendirmek koşulu ile doğrudan kabul edilirler. Bölüm/program birincileri ilgili dönem için ilan edilen mevcut kontenjandan sayılmazlar.”

“a) Adayın tezli yüksek lisans diplomasına sahip olması gerekir. Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derecesine sahip sayılır. Adayın ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan veya YÖK tarafından bu sınava eşdeğer kabul edilen sınavlardan bu puana karşılık gelecek olan puanı almış olması gerekir. Ancak; doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz ve bu adayların değerlendirme işlemleri için;

1) Üniversite senatosu tarafından mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir.

2) Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir. İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil edilir.”

“f) Başarı değerlendirme notu 55 ve üzerinde olan kontenjan sayısı kadar aday, başarı sırasına göre kesin kayıt hakkı kazanır. Adayların başarı puanlarının eşit olması hâlinde; sırasıyla ALES puanı, lisans diploması ile başvurularda lisans mezuniyet notu, yüksek lisans diploması ile başvurularda ise yüksek lisans mezuniyet notu ve yabancı dil puanına bakılarak, puanları yüksek olan adaya öncelik tanınır. Kontenjan sayısı kadar da yedek aday belirlenebilir. Sınav sonuçları, enstitü başvuru sayfasında ilan edilir.”

“(7) Üniversite bünyesinde çalışan araştırma görevlilerinden ilgili lisansüstü programları için başvuru koşullarını taşıyanlar, yazılı olarak enstitüye başvurması halinde ilan ve kontenjan şartı aranmaksın öğrenci olarak kabul edilirler.

(8) Başvuru ve kayıt için istenen belgelerin aslını ibraz etmek şartıyla enstitü tarafından onaylı örneği veya noter onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Kesin kayıt hakkını kazanan adaylardan, başvuru sırasında teslim ettiği belgeler tekrar istenmez. Yanlış beyanda bulunanların kesin kaydı yapılmaz; kesin kaydı yapılmış olanların kaydı iptal edilir.”

MADDE 4

Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “EK” ibaresi “EYK” şeklinde, altıncı fıkrasında yer alan “başarılı olamayan” ibaresi “aldığı derslerden başarılı olamayan” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5

Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, altıncı ve yedinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olan öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Lisansüstü derslere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemleri kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür.”

“(3) Adayın, lisansüstü programlar için ilgili EABD/EASD başvuru koşullarına sahip olması gerekir.

(4) İlanda belirtilen kontenjan sayısı kadar aday lisansüstü öğrenci kabul koşullarına göre sıralanarak enstitüye kabul edilir.”

MADDE 6

Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) EASD tezli yüksek lisans programına yatay geçiş başvurusunun değerlendirilmesi notu, dosya değerlendirme notunun %60’ı ve lisans mezuniyet notunun %40’ı dikkate alınarak belirlenir. Adayların ilgili EASD başkanlığınca yapılan dosya değerlendirme aşamasına girmesi zorunludur. Dosya değerlendirme aşamasına girmeyen aday başarısız sayılır.”

MADDE 7

Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, ana dilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puanın muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir. Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarındaki öğretim dili Türkçe olan programlarına başvurularda Devlet hastanesi veya Devlet üniversitesi hastanesinden alınmış sağlık raporu ile belgelenmesi şartıyla,

a) Düzeltilmemiş engeli en az %70 veya düzeltilmiş engeli en az %40 ve üzeri olan işitme engelli adaylarda,

b) Engel düzeyi %50 ve üzeri olmak üzere zihin yetersizliği bulunan engelli adaylarda,

c) Engel düzeyi %40 ve üzeri “yaygın gelişimsel bozukluk” (Otizm spektrum bozukluğu/çocukluk otizmi/atipik otizm, Rett Sendromu, Asperger Sendromu) tanısı bulunan engelli adaylarda,

başvuru yapabilmeleri için yabancı dil puanı aranmaz. Bu adaylar yabancı dil puanı olarak üniversite tarafından aranan yabancı dil taban puanı şartını sağlamış sayılır.”

MADDE 8

Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “ders kayıt haftası” ibaresi “akademik takvimde belirtilen süre” şeklinde, dokuzuncu fıkrasında yer alan “dönem başındaki ilk iki hafta” ibaresi “akademik takvimde belirtilen süre” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9

Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, sekizinci ve dokuzuncu fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) EABDK, her öğrenci için Üniversitenin kadrosunda bulunan öğretim üyesini azami danışmanlık yükünü dikkate alarak veya 2547 sayılı Kanunun ek 46 ncı maddesi kapsamında kısmi zamanlı olarak görevlendirilen en az doktora derecesine sahip araştırmacıları bir tez danışmanı olarak en geç birinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Kısmi zamanlı olarak görevlendirilen kişilerin danışman olarak önerilmesi için öğrencinin talebi, ilgili araştırmacının yazılı muvafakati şarttır. Tez danışmanı EYK onayı ile kesinleşir. Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir.

(2) EASDK, her öğrenci için Üniversitenin kadrosunda bulunan öğretim üyesini azami danışmanlık yükünü dikkate alarak veya 2547 sayılı Kanunun ek 46 ncı maddesi kapsamında kısmi zamanlı olarak görevlendirilen en az doktora derecesine sahip araştırmacıları, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için bir danışmanı enstitüye önerir, bu öneri EYK kararı ile kesinleşir. Kısmi zamanlı olarak görevlendirilen kişilerin danışman olarak önerilmesi için öğrencinin talebi, ilgili araştırmacının yazılı muvafakati şarttır. Danışman, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanır. Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar yönetilebilmesi için başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir.”

“(4) Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programları için öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı en fazla 14, tezsiz yüksek lisans programları için ise tezli yüksek lisans ve doktora programları hariç en fazla 16 öğrenci olacak şekilde belirlenir. Ancak, Yükseköğretim Kurulu ile yapılan protokol dahilinde ve üniversite sanayi iş birliği çerçevesinde yürütülen lisansüstü programlar için bu kontenjan %50’ye kadar artırılabilir. Bir öğrenci/tez için birden fazla danışman atanması durumunda, iki adet ikinci danışmalığı olan öğretim üyesi, bir adet danışmanlığa sahip sayılır.”

MADDE 10

Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “G” ibaresi “B” şeklinde değiştirilmiş, “DZ” ibaresi “F1” şeklinde değiştirilmiş, dördüncü fıkrasında yer alan “(G)” ibaresi “(B)” şeklinde değiştirilmiş, “(DZ)” ibaresi “(F1)” şeklinde değiştirilmiştir.

“(1) Lisansüstü programlarda her yarıyıl en az bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavı ile bir bütünleme sınavı yapılır. Ders başarı ölçme yöntemleri ve bunların başarı notuna katkısı öğretim üyesi tarafından belirlenir ve yayınlanır. Ara sınavın başarı notuna etkisi %30, yarıyıl sonu/bütünleme sınavının etkisi ise %70 olarak hesaplanır. Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Devam şartını yerine getirmeyen öğrenci yarıyıl sonu sınavına giremez.”

MADDE 11

Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş, aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ç) Afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının devam etmesi halinde tekrar başvurmaları koşuluyla ek bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen ek süreler azami süreden sayılmaz.”

“(2) İzinli sayılma: Öngörülemeyen durumlarda; olayın vuku bulduğu tarihten itibaren en geç on beş gün içinde dilekçe ve mazeretini kanıtlayan belgelerle birlikte ilgili enstitüye başvurulması durumunda, EYK öğrencinin ne kadar süre ile mazeretli-izinli sayılacağına karar verir. On beş gün içinde beyan edilmeyen mazeretler kabul edilmez. Ayrıca bedelli askerlik görevini yapmak üzere işlem yaptırdığını belgeleyen ve bunu yazılı olarak enstitüye bildiren öğrenci askerlik süresince EYK kararı ile izinli sayılır. Mazereti kabul edilenlerin kaydı dondurulmuş sayılmaz. Öğrencinin durumu mazeretli-izinli olduğu günlerdeki derslerin öğretim üyelerine yazılı olarak bildirilir.”

“b) Yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almak.”

“c) Öğrencinin bu Yönetmelikte belirtilen sürelerde kayıtlı olduğu programın başarı koşullarını sağlayamaması.”

MADDE 12

Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 21

(1) Lisansüstü programlara kayıtlı öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesine göre yürütülür.”

MADDE 13

Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin altıncı ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Geçerli bir mazereti bulunmadan tez izleme değerlendirme toplantısına girmeyen öğrencinin o döneme ait tez izleme değerlendirmesi başarısız sayılır.”

“(8) Tez izleme komitesi tarafından tez konusu değiştirilen öğrenci yeni bir tez önerisi ile en az üç tez izleme değerlendirmesine girmek ve başarılı olmak zorundadır.”

MADDE 14

Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(8) Tez izleme komitesi tarafından tez konusu değiştirilen öğrenci yeni bir tez önerisi ile en az üç tez izleme değerlendirmesine girmek ve başarılı olmak zorundadır.”

MADDE 15

Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 56

(1) Eğitim-öğretim, sınavlar ve benzeri konularda ilgili enstitü tarafından yapılan her türlü ilan öğrencinin şahsına yapılmış sayılır. Öğrenci hakkında alınan kararlar ve bildirimler, kayıtlı olduğu EABD/EASD Başkanlığına gönderilir ve EABD/EASD Başkanlığı tarafından öğrenciye tebliğ edilir.”

MADDE 16

Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 17

Bu Yönetmelik hükümlerini Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü yürütür.