Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

MADDE 1

5/8/2020 tarihli ve 31204 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İletişim Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (p) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“p) YDS/e-YDS: 4/1/2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereğince yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını/Elektronik Yabancı Dil Sınavını,”

MADDE 2

Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “savunma uzmanı” ibaresi “sivil savunma uzmanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3

Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin;

a) Birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2) Eğitim uzmanı, sivil savunma uzmanı ve uzman kadrolarında ayrı ayrı veya toplam en az 2 yıl ya da şef, mühendis, ayniyat saymanı, çözümleyici ve programcı kadrolarında ayrı ayrı veya toplam en az 3 yıl çalışmış olmak,”

b) Birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “ambar memuru, satınalma memuru,” ve “santral memuru,” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

c) Birinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan “Şoför ve hizmetli” ibaresi “Şoför, hizmetli ve avukat” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) Birinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (3) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“2) En az bir işletim sisteminin uygulaması ile en az bir programlama dilini bildiğini belgelemek,”

d) Birinci fıkrasının (f) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “ambar memuru, satınalma memuru,” ve “santral memuru,” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

e) Birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan “ve matbaacı” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

f) Birinci fıkrasına (i) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (j) bendi eklenmiştir.

“j) Matbaacı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az ortaöğretim seviyesinde olmak üzere ilgili bölümden mezun olmak,”

MADDE 4

Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5

Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde yer alan “, derecesi” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6

Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “yedi gün içerisinde Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığına” ibaresi “on iş günü içerisinde Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına” şeklinde ve üçüncü fıkrasında yer alan “Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından en geç yedi gün içerisinde” ibaresi “Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından en geç on iş günü içerisinde” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7

Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde, üçüncü fıkrasında yer alan “kurullara” ibaresi “sınav kuruluna” şeklinde ve beşinci fıkrasında yer alan “Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca” ibaresi “Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

“(1) Sınav kurulu; Başkanın ya da görevlendireceği Başkan Yardımcısı veya Personel ve Eğitim Dairesi Başkanının başkanlığında, Başkan tarafından belirlenen toplam beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur. Sınav kurulu başkanı olarak görevlendirilmediği durumlarda, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı sınav kurulunun asıl üyesidir. Birden fazla üyelik aynı kişide birleşemez. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye iştirak eder.”

MADDE 8

Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin;

a) Birinci fıkrasında yer alan “üç iş günü” ibaresi “beş iş günü” şeklinde ve “yedi iş günü” ibaresi “on iş günü” şeklinde değiştirilmiştir.

b) Üçüncü fıkrasında yer alan “üç iş günü” ibaresi “beş iş günü” şeklinde, “yedi iş günü” ibaresi “on iş günü” şeklinde ve “Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı” ibaresi “Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9

Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesine üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Görevde yükselme sınav ilanında belirtilmek kaydı ile adayların görev yeri tercih sıralaması alınabilir. Bu durumda adayların, başarı puanı ve tercih sıralamasına göre atamaları yapılır.”

MADDE 10

Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11

Bu Yönetmelik hükümlerini İletişim Başkanı yürütür.