Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

MADDE 1

12/9/2022 tarihli ve 31951 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İstanbul Galata Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Fakülte anabilim dalları tarafından verilen mesleki zorunlu teorik ve uygulamalı dersler bir önceki yılın tamamlayıcısı ve bir sonraki yılın ön koşullu dersleridir. Ön koşullu olan dersler için dersten başarılı olma koşulu vardır. Ön koşullu derslerden başarısızlık nedeni ile kalan öğrenciler bir üst sınıfa devam edebilirler. Ancak dördüncü sınıfa geçişte ilk 3 yıla ait zorunlu derslerin (Ortak Zorunlu Dersler hariç) başarı ile tamamlanması gerekir. İlk üç yılın müfredatındaki zorunlu derslerin herhangi birinden başarısız olan öğrenciler dördüncü sınıftan ders alamazlar. Bu öğrenciler başarısız oldukları ön koşul dersin bir üst sınıftaki devamı olan teorik, uygulamalı ve/veya klinik dersleri alamazlar ancak başarısız oldukları teorik ön koşul dersin devam şartını sağlamış olmaları halinde devam şartı aranmaksızın dersi tekrar alırlar. Başarısız olunan ön koşullu uygulamalı ve/veya klinik derslere devam zorunludur.”

MADDE 2

Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Mazereti veya sağlık sorunu nedeni ile devamsızlık yapılması durumunda raporları ilgili üniversite komisyonları tarafından uygun görülmesi halinde geçerli kabul edilir. Öğrencinin raporlu ve diğer devamsızlık günlerinin toplamı, yıllık/dönemlik toplam ders saatinin yarısını aşması durumunda devamsızlıktan kalmış sayılır. Öğrenciler, rapor süresince derslere devam edemezler ve sınavlara giremezler.”

MADDE 3

Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Fakültede dördüncü ve beşinci sınıflar klinik ders yılıdır. Klinik derslerde ara sınav, yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavı uygulanabilir. Sınavlar; test, test-yazılı, yazılı, sözlü, uygulamalı veya yazılı-sözlü, yazılı-uygulamalı ve yazılı-sözlü-uygulamalı olarak yapılabilir.”

MADDE 4

Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin on birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(11) Sınav sonuçları öğrenci bilgi sistemi sayfasında ilan edilir.”

MADDE 5

Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bütünleme sınavında başarısız olan beşinci sınıf öğrencisinin bir sonraki eğitim-öğretim yılındaki klinik uygulama grubuna katılımı sağlanır ve klinik uygulama tekrarlatılır.”

MADDE 6

Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Derslere devam edip mazeretleri nedeniyle ara sınava giremeyen öğrencilerin, mazeretlerinin bitimini takip eden beş iş günü içerisinde yazılı olarak dekanlığa bildirmeleri gerekir. Mazeretleri Fakülte Yönetim Kurulunda kabul edilen öğrencilere mazeret sınav hakkı verilir. Mazeret sınavı yazılı veya sözlü ya da hem yazılı hem sözlü yapılabilir.”

MADDE 7

Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Öğrenciler maddi hata gerekçesi ile Dekanlığa yazılı olarak başvurmak suretiyle sınav sonuçlarına itiraz edebilir. İtirazlar, sınav sonucunun ilanından itibaren en geç beş iş günü içinde yapılır. İtiraz, Dekanlıkça ilgili ders sorumlusuna iletilir. Ders sorumlusu tarafından yeniden yapılacak değerlendirmenin sonucu öğrenciye Dekanlıkça bildirilir.”

MADDE 8

Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9

Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Galata Üniversitesi Rektörü yürütür.