Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

MADDE 1

19/1/2017 tarihli ve 29953 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kafkas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Sağlık Bilimleri Enstitüsünde yüksek lisans programına başvuracak adayların YDS’den en az 50 veya ÖSYM/YÖK tarafından kabul edilen ulusal/uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir.”

“a) Yüksek lisans için öğrenci kabulünde, yabancı dil puanı şartı aranan programlarda adayların ALES puanının %60’ı, lisans mezuniyet not ortalamasının %30’u ve YDS veya muadili bir sınavdan alınan yabancı dil puanının %10’unun toplamı 100 üzerinden en az 60, yabancı dil şartı aranmayan programlarda ise adayların ALES puanının %60’ı ile lisans mezuniyet not ortalamasının %40’ının toplamı 100 üzerinden en az 60 olmak şartıyla kontenjan ilan edilen her bir alan için ayrı ayrı sıralama yapılır, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilgili anabilim/anasanat dalı için ilan edilen kontenjan sayısı kadar aday yerleştirilir ve bu adaylar yüksek lisans programına asil öğrenci olarak kayıt yaptırma hakkı kazanmış olur. Konservatuvar ve güzel sanatlar fakültesi mezunlarının ilgili enstitü anasanat dalları yüksek lisans programlarına öğrenci olarak kabulünde ise adayların, dosya incelemesi şeklinde yapılan yeterlik sınavı notunun %50’si ile lisans not ortalamasının %50’si alınarak sıralama yapılır ve adaylar, en yüksek puandan başlamak üzere ilgili anabilim/anasanat dalı için ilan edilen kontenjanlara yerleştirilir. Kontenjana yerleştirilenler yüksek lisans programında asil öğrenci olarak kayıt yaptırma hakkı kazanmış olur. Kontenjan ilan edilen programlar için asil listedeki kontenjan kadar da yedek öğrenci adayı ilan edilir ve asil listeden kayıt yaptırmayanların yerine bu sıralamaya göre kayıt yapılır.”

MADDE 2

Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(7) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi ve aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi kapsamında Sağlık Bilimleri Enstitüsünde yüksek lisans programına başvuracak adayların yabancı dil sınavlarından almaları gereken puana ilişkin hükümler 2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren uygulanmaya başlar.”

MADDE 3

Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4

Bu Yönetmelik hükümlerini Kafkas Üniversitesi Rektörü yürütür.