Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

MADDE 1

21/7/2017 tarihli ve 30130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Taşınmazları Üzerinde Eğitim ve Yurt Faaliyetleri İçin Üst Hakkı Tesis Edilmesine İlişkin Yönetmeliğin adı “Kamu Taşınmazları Üzerinde Eğitim ve Yurt Faaliyetleri İçin İrtifak Hakkı Tesis Edilmesine ve Kullanma İzni Verilmesine İlişkin Yönetmelik” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2

Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde, “Maliye” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3

Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde, “Maliye” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4

Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Maliye” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği” şeklinde, (l) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde, (ç), (f), (i) ve (n) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Eğitim faaliyeti: Milli Eğitim Bakanlığınca kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilen vakıflar ile derneklerce yürütülen; okul öncesi, ilkokul, ortaokul, ortaöğrenim kurumlarını açma ve işletme faaliyetini, yükseköğrenim öğrencilerinin eğitimine yönelik eğitim kurumu açılması ve işletilmesi faaliyetini ayrıca; Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı olarak açılan Kur’an-ı Kerim okumak, anlamını öğrenmek, hafızlık yapmak ve değerler eğitimi ile din eğitimi almak isteyen vatandaşlara verilen eğitimi ve Diyanet Akademisinde verilen eğitimleri,”

“f) İdare: Hazine taşınmazları bakımından merkezde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını (Millî Emlak Genel Müdürlüğü); illerde çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlüğünü (millî emlak dairesi başkanlığı veya millî emlak müdürlüğü) ve ilçelerde millî emlak müdürlüğünü yoksa milli emlak şefliğini, diğer kamu taşınmazları bakımından ise özel bütçeli idareleri, il özel idarelerini, belediyeleri ve taşınmaz maliki diğer kamu kurum ve kuruluşlarını,”

“i) Kurum kontenjanı: İlgisine göre Milli Eğitim Bakanlığı veya Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından verilen kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatında belirtilen kapasiteyi,”

“n) Yurt temini faaliyeti: Vakıflar ile derneklerce ülke sınırları içerisinde ilgisine göre Milli Eğitim Bakanlığı veya Gençlik ve Spor Bakanlığınca kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenerek açılan ve işletilen özel öğrenci yurdu barınma faaliyeti ile resmi öğretim kurumlarının yatılılık ve pansiyon ihtiyacını karşılamak üzere resmi öğrenci yurdu yapılması ve/veya işletme hizmeti sunulması ile Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı olarak açılan Kur’an eğitim ve öğretimi kursu hizmetlerinin yürütülmesinde barınma ve beslenme ihtiyacını karşılamak üzere açılan yurt ve pansiyonlar ile Diyanet Akademisi bünyesindeki konaklama alanlarını,”

MADDE 5

Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiş, (ç) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Birinci fıkrada belirtilen şartların sağlanıp sağlanmadığı; Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bildirilen veriler birlikte dikkate alınarak değerlendirilir.”

MADDE 6

Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiş, (ç) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Birinci fıkrada belirtilen şartların sağlanıp sağlanmadığı; Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bildirilen veriler birlikte dikkate alınarak değerlendirilir.”

MADDE 7

Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Milli Eğitim Bakanlığınca” ibaresi “ilgisine göre Milli Eğitim Bakanlığınca, Gençlik ve Spor Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrasında yer alan “Milli Eğitim Bakanlığınca” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Gençlik ve Spor Bakanlığınca” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 8

Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9

Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kullanma izinlerinin süresi” ibaresinden sonra gelmek üzere “en fazla” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 10

Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Maliye” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11

Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12

Bu Yönetmelik hükümlerini taşınmazın mülkiyet durumuna göre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, özel bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ve taşınmaz maliki diğer kamu kurum ve kuruluşları yürütür.