Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

MADDE 1

30/10/2018 tarihli ve 30580 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karadeniz Teknik Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9

(1) Yönetim Kurulu; Ar-Ge’den sorumlu Rektör Yardımcısı, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörü, Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı, Müdür, Karadeniz Teknik Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Rektör tarafından görevlendirilen Üniversite Kalite Komisyonundan bir üye ile her bir fakülteyi temsilen görevlendirilen üyelerden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu Başkanı, Ar-Ge’den sorumlu Rektör Yardımcısıdır. Kurul, Başkanın veya Müdürün daveti üzerine iki ayda en az bir kez üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.”

MADDE 2

Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3

Bu Yönetmelik hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.