Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

MADDE 1

4/10/2006 tarihli ve 26309 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Karşılığı Nakit Olmayan Piyangolar ve Çekilişler Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“n) Aracı firma: Karşılığı nakit olmayan piyango ve çekiliş düzenlemek isteyenler tarafından elektronik ortam üzerinden yapılacak müracaatların, bu Yönetmelikle belirlenen esaslara uygun olarak İdareye intikal ettirilmesi ve başvuru sahiplerine danışmanlık hizmeti verilmesi amacıyla aracılık yapma ruhsatı verilen tüzel kişileri,

o) Genel Müdür: Milli Piyango İdaresi Genel Müdürünü,”

MADDE 2

Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İdare;” ibaresinden sonra gelmek üzere “12 nci maddenin ikinci fıkrasına göre belirlenen başvuru ve izin bedeli karşılığında” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3

Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına (k) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bent buna göre teselsül ettirilmiştir.

“l) Başvuru ve izin bedelinin ödendiğine dair makbuz.”

MADDE 4

Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12

(1) Piyango düzenlemek için izin talebinde bulunacakların, İdarece istenen bütün belge ve bilgilerle birlikte kampanyanın başlama tarihinden en geç on beş gün önce İdareye başvurmaları esas olup, buna ilişkin başvuru ve izin bedelini İdare hesaplarına yatırmaları zorunludur.

(2) İdarece, başvurular gerekli tüm belge ve bilgilerin tamamlanmasından sonra düzenleyicilerin yeterlikleri, taahhütlerini gerçekleştirebilme kabiliyetleri, daha önce düzenlemiş oldukları piyangoların sonuçları ve gerekli görülecek diğer hususlar yönünden incelenerek sonucu en geç beş iş günü içerisinde, piyango düzenleme talebinde bulunanlara yazılı olarak veya internet ortamında bildirilir. Karşılığı nakit olmayan piyango ve çekiliş düzenlemek isteyenlerden alınacak başvuru ve izin bedelleri; her bir kampanya için dağıtılması taahhüt edilen ikramiye rayiç bedelinin %40’ından fazla olmamak üzere, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(3) İdare, başvuruları elektronik ortam aracılığıyla internet üzerinden de kabul edebilir. Bu kapsamda, İdare günün şartlarına uygun bir şekilde elektronik ortamda online başvuru yapılmasına yönelik sistemi kurabilir ve piyango düzenlenmesi amacıyla online başvuru sahiplerine bu sistem üzerinden takip, danışmanlık hizmeti verilmesi ile başvuruların izin için İdareye intikal ettirilmesini teminen, bu Yönetmelikte yer alan usul ve esaslara göre belirlenen firmalara aracılık hizmetinde bulunma yetkisi verebilir.

(4) Aracılık faaliyetinin yapılabilmesi için İdareden ruhsat alınması zorunlu olup, aracılık faaliyetinde bulunması uygun görülen tüzel kişilere süresi on yılı geçmemek üzere aracılık ruhsatı verilir. Ruhsat verildiği tarihten itibaren verildiği sürenin sona ermesi veya İdarece iptal edildiği tarihe kadar başka bir işleme gerek olmaksızın geçerlidir. Geçerlilik süresinin bitmesi ya da firma ortakları veyahut unvanında değişiklik olması ve benzeri durumlarda, İdarece ruhsat yenilebilir veya vize edilebilir.

(5) İdarece aracılık ruhsatı verilecek tüzel kişiliğin;

a) 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş şirket olması,

b) 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre müflis olmaması ve konkordato ilan etmiş olmaması,

c) Ana sözleşmesindeki esas faaliyet konusunu; yasak olmayan mal ve hizmetlere yönelik ticaret, tanıtım, pazarlama ve promosyon gibi faaliyetlerin yürütülmesi veya bunlara aracılık edilmesinin oluşturması ve söz konusu faaliyetlere ilişkin en az beş yıllık tecrübesinin bulunması veyahut Yönetim Kurulunca belirlenecek sayı veya tutarda karşılığı nakit olmayan piyango düzenlenmesine aracılık edilip, bunlara ilişkin çekilişleri sonuçlandırmış olması,

ç) Ödenmiş sermayesinin Yönetim Kurulunca belirlenecek tutardan az olmaması,

d) Sosyal Güvenlik Kurumuna prim ve vergi dairesine vergi borcunun bulunmaması,

e) Doğrudan yüzde on veya daha fazla hisseye sahip ortakları ile yönetim kurulu başkan ve üyelerinin, genel müdür, genel müdür yardımcısı ile benzeri üst yönetim kademelerinde tüzel kişiliği idare ve temsile yetkili personelinin;

1) 2004 sayılı Kanun hükümlerine göre müflis olmaması ve konkordato ilan etmiş olmaması,

2) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, terörizmin finansmanı, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçlarından veya 29/4/1959 tarihli ve 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 5 inci maddesinde sayılan suçlardan biri ile mahkûm olmaması veya faaliyette bulunduğu ülkelerin mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olmaması,

3) Sözleşme tarihinden önceki son beş yıl içinde ya da aracılık ruhsatı verildikten sonra sözleşme konusu faaliyetlerinin yasaklanmış veya kısıtlanmış olmaması ya da yasaklanmış veya kısıtlanmış kuruluşlarda yüzde on veya daha fazla paya sahip olmaması veya kontrolü elinde bulundurmaması ya da bu kuruluşlarda yönetim kurulu başkan ve üyesi, genel müdür, genel müdür yardımcısı ve benzeri üst yönetim kademelerinde tüzel kişiliği idare ve temsile yetkili olarak görev yapmamış olması, çalışan olarak sözleşmeye konu faaliyetlerinin yasaklanması veya kısıtlanmasına neden olan işlemlerde sorumluluklarının tespit edilmemiş olması,

şarttır.

(6) Aracılık ruhsatı verilen tüzel kişi ile İdare arasında aracılık sözleşmesi düzenlenir ve bir örneği ilgiliye verilir. Aracılık sözleşmesi ruhsatın geçerli olduğu sürece yürürlükte kalır ve ruhsatın iptali halinde başkaca bir işleme gerek olmaksızın kendiliğinden fesh edilmiş sayılır. İdarece ruhsat süresinin uzatılması ya da tüzel kişiliğin ortaklarında veya unvanında değişiklik olması ve benzeri durumlarda aracılık sözleşmesi yenilenebilir.

(7) İdarenin çekiliş düzenlenmesine izin verme hak ve yetkisini herhangi bir şekilde devir etmesi halinde, aracılık sözleşmesi kendiliğinden fesih edilmiş sayılır.

(8) Aracılık ruhsatı vermeye ve sözleşme yapmaya Genel Müdür yetkilidir. Genel Müdür bu yetkisinin tamamını veya bir kısmını merkez ve taşra teşkilatında alt kademelere devredebilir.

(9) Yönetim Kurulu tarafından günün koşullarına göre aracılık teminatı alınmasına karar verilebilir. Bu takdirde, aracılık ruhsatının verilmesinden önce teminatın satış merkezlerine veya İdarece tespit edilen yere nakden yatırılması esastır. Teminatın, banka teminat mektubu olarak verilmesi hâlinde, bu mektubun kapsam ve şeklinin İdarece belirlenen esaslara uygun olması gerekir. Bu esaslara aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez. Aracı firmaların verecekleri hizmetlere ve hukuki statülerine göre teminat tutarları farklılaştırılabilir. Aracılık ruhsatının geçerli olduğu sürece teminat iade edilmez ve aracı firmanın üçüncü kişilere olan borçlarına mahsup edilemez. Ruhsatın iptali halinde; aracılık faaliyeti sırasında vermiş olduğu zarar veya borçları öncelikle aracılık teminatından mahsup edilir ve aracılık edilen bütün kampanyaların sonuçlanmasını müteakip, teminat bakiyesi üç ay içinde iade olunur.

(10) Aracı firma, bu Yönetmelik ve aracılık sözleşmesi hükümleri ile İdare tarafından yürürlüğe konulacak diğer mevzuat hükümlerine uymak zorundadır.

(11) Aracılık ruhsatının geçerli olduğu süre içinde aracılık faaliyetinin aralıksız yapılması esastır. Aracılık ruhsatı İdarenin bilgisi ve izni dışında hiçbir şekilde başkalarına devredilemez.

(12) İdarece yıllık olarak belirlenen asgari sayı ve tutarda karşılığı nakit olmayan piyango ve çekiliş düzenlenmesine aracılık edileceğine dair taahhütname veren aracı firmalara; Yönetim Kurulu tarafından aracılık edilen her bir kampanya için İdarece alınan izin bedelinin %10’una kadar komisyon ödenmesine karar verilebilir. Aracılık komisyonu, aracılık edilen kampanya ve çekilişler için İdarece alınan izin bedellerinden, katma değer vergisi düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden hesaplanır.

(13) Mücbir sebep veya İdarece kabul edilebilir haklı sebep halleri hariç olmak üzere, aşağıda belirtilen hallerde aracılık ruhsatı İdare tarafından tek taraflı olarak ve herhangi bir bildirim süresine uyulmaksızın iptal edilir:

a) Aracı firmanın, bir takvim yılı içinde devamlı veya aralıklı olarak altmış günden fazla süreyle çekilişler ile ilgili elektronik sistemi işler halde bulundurmaması.

b) Firmanın iflas etmesi.

c) Çekilişler ile ilgili izin bedellerinin kayıt dışı olarak kendi nam ve hesabına tahsil edilmesi.

ç) Aracı firma olabilme şartlarından herhangi birinin kaybedilmesi veya ruhsat verildikten sonra bu şartlardan herhangi birine sahip olmadığının anlaşılması.

d) İdarenin itibarını zedeleyecek veya İdareye duyulan güvenin sarsılmasına neden olacak davranış ve faaliyetlerde bulunulması.

e) On sekiz yaşından küçükler adına çekiliş düzenlenmesi amacıyla aracılık edilmesi veya ikramiye teslim etmesi.

f) Yasa dışı bahis veya şans oyunlarının oynatılmasına aracılık edilmesi, bu oyunların oynanmasına yer veya imkân sağlanması, terörizmin finansmanı ya da yasa dışı bahis veya şans oyunlarının para nakline aracılık edilmesi ile kişilerin reklam vermek ve sair suretle yasa dışı bahis veya şans oyunlarına teşvik edilmesi.

g) İdarenin yazılı izni olmadan aracılık yetkisinin kısmen veya tamamen devir veya temlik edilmesi.

ğ) Aracılık faaliyeti ile ilgili olarak İdare personeline fiili saldırıda bulunulması.

h) İdare tarafından istenen bilgi ve belgelerin yanlış, eksik veya yanıltıcı olarak verilmesi veya hiç bilgi verilmemesi hâllerinde, İdarenin on beş gün içinde bilgi veya belgelerin tam ve doğru olarak verilmesi yönündeki yazılı ihtarına rağmen aykırı durumun devam etmesi.

ı) İdarenin denetimle görevlendirdiği personeli veya yetkilendirdiği kişilere yerinde inceleme ve denetleme imkânı sağlanmaması, inceleme ve denetimin engellenmesi.”

MADDE 5

Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“k) İdareye ödenmesi gereken başvuru ve izin bedelinin ödenmediği düzenlemelere,”

MADDE 6

Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7

Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.