Dosya olarak kaydet: PDF - WORD

Ekler

Görüntüleme Ayarları:

95 sayılı Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine istinaden;

95 sayılı Nükleer Düzenleme Kurununum Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile 19/11/2022 tarihli ve 32018 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nükleer Güvence Yönetmeliğinin 5 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca 7/6/2001 tarihli ve 2001/2643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanan Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Andlaşmasına İlişkin Olarak Güvenlik Denetiminin Uygulanmasına Dair Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Arasındaki Anlaşmaya Ek Protokol çerçevesinde faaliyet yürütenler tarafından Nükleer Düzenleme Kurumuna sunulması gereken bildirimlerin biçim ve içeriğinin belirlenmesine karar verilmiştir.

MADDE 1

(1) Nükleer Güvence Yönetmeliğinin 5 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları gereğince yapılacak Ek Protokol bildirimleri, bu Kararda yer alan faaliyetleri gerçekleştiren kişiler tarafından faaliyetin gerçekleştiği yılı takip eden yılın mart ayına kadar Kuruma sunulur.

(2) Kuruma yapılacak bildirimler, bildirim yapacak kişiler tarafından, EK-1 ’de yer alan genel bilgi formu ile EK-2’de yer alan Ek Protokol bildirimleri formlarıyla yapılır.

(3) Ek Protokol bildirimleri, Kurum tarafından Ek Protokol yazılımı kullanılarak hazırlanır ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansına (UAEA) sunulur. Kurum belirlediği tesis veya tesis dışı yerlerden, Ek Protokol yazılımı kullanılmasını talep edebilir.

(4) Ek Protokol yazılımı kullanarak bildirim hazırlayan tesis veya tesis dışı yerler, ekte sunulan bildirim formları yerine Ek Protokol yazılımı kullanılarak oluşturulan çıktıları Kuruma sunar.

(5) Ek Protokol bildirimleri kapsamında, sunulan bilgilerin doğrulanması amacıyla Kurum tarafından denetim, UAEA tarafından ek erişim faaliyeti gerçekleştirilebilir.

MADDE 2

(1) Nükleer madde kullanılmasa dahi nükleer yakıt çevrimine yönelik bildirime tabi araştırma ve geliştirme faaliyetleri, aşağıda yer alan konulardan herhangi birinin bir aşamasını veya bu konulara yönelik sistem geliştirilmesiyle ilgili faaliyetleri kapsar:

a) Nükleer maddenin dönüştürülmesi.

b) Nükleer maddenin zenginleştirilmesi.

c) Nükleer yakıt üretimi.

ç) Reaktörler.

d) Nükleer kritik tesisler.

e) Nükleer yakıtın yeniden işlenmesi.

f) Plütonyum, yüksek derecede zenginleştirilmiş uranyum veya uranyum-233 içeren orta veya yüksek seviyeli atıkların işlenmesi.

(2) Nükleer yakıt çevrimine yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile bu faaliyetlere ilişkin proje veya yayın çalışmaları:

a) Bu faaliyetleri gerçekleştiren kişiler tarafından EK-2.1'de yer alan formla bildirilir.

b) Birden çok kurum ya da kuruluş ile ortak yürütülüyor ise, her kurum ya da kuruluş tarafından diğer paydaşlar belirtilerek bildirilir.

a) Bildirim yapacak kişiler tarafından, yürütülen faaliyetler yayın bazlı değil, çalışma alanına göre sınıflandırarak bildirir.

(3) Endüstriyel radyoizotop uygulamaları, tıbbi, hidrolojik ve tarımsal uygulamalar, sağlık ve çevresel etkilere ilişkin araştırma ve geliştirme faaliyetleri bu madde kapsamında bildirime tabi değildir.

MADDE 3

(1) Nükleer Güvence Yönetmeliği uyarınca tesis veya tesis dışı yer olarak tanımlanan yerlere yönelik, örneği EK-2.2’de verilen saha haritasına ve sahada bulunan binalara ilişkin bilgi; tesis veya tesis dışı yer sorumlusu tarafından EK-2.3’de yer alan formla bildirilir.

MADDE 4

(1) EK-3’te yer alan nükleer yakıt çevrimi için özel olarak tasarımlanmış veya hazırlanmış ekipman ve malzemelerle ilgili faaliyetler, bu faaliyetleri gerçekleştiren kişiler tarafından EK.-2.4'te yer alan formla bildirilir.

MADDE 5

(1) Uranyum ve toryum madeni çıkarma faaliyetleri ile uranyum ve toryum konsantrasyon tesislerine yönelik faaliyetler, bu faaliyetleri gerçekleştiren kişiler tarafından EK-2.5’te yer alan formla bildirilir.

MADDE 6

(1) Nükleer yakıt imalatı veya zenginleştirme yapmak için gerekli olan saflık ve bileşime sahip olmayan ancak bir ton veya daha fazla miktarda uranyum ve toryum kaynak maddelerinin bulundurulması, ithalatı veya ihracatı faaliyetleri, bu faaliyetleri gerçekleştiren kişiler tarafından EK-2.6’da yer alan formla bildirilir.

MADDE 7

(1) Nükleer Güvence Yönetmeliği uyarınca nükleer madde sayım ve kontrolünden muaf olan nükleer maddeler, tesis veya tesis dışı yer sorumlusu tarafından EK- 2.7’de yer alan formla bildirilir.

MADDE 8

(1) İçeriğinde plütonyum, yüksek zenginlikli uranyum ya da uranyum-233 bulunan ve herhangi bir nükleer faaliyette kullanılamayacak şekilde seyreltildiği veya tekrar nükleer madde kazanılamayacak bir atık hâline geldiği tespit edilen ve üzerinde nükleer madde sayım ve kontrolü sonlandırılan atıkların işlenmesi veya depolanması faaliyetleri, bu faaliyetleri gerçekleştiren kişiler tarafından EK-2.8‘de yer alan formla bildirilir.

MADDE 9

(1) Nükleer Transfer Uyarı Listesi Kurumun internet sayfasında yayımlanır ve gerektiğinde güncellenir.

(2) Nükleer Transfer Uyarı Listesinde yer alan madde, malzeme ve ekipmanların ihracatı faaliyetleri, bu faaliyetleri gerçekleştirenler tarafından EK-2.9’da yer alan formla bildirilir.

(3) Kurum tarafından talep edilmesi hâlinde, Nükleer Transfer Uyarı Listesinde yer alan madde, malzeme ve ekipmanın ithalatı faaliyetleri, bu faaliyetleri gerçekleştirilenler tarafından bildirilir.

MADDE 10

(1) Nükleer yakıt çevrimi ile ilgili on yıllık süre içinde planlanan faaliyetler, bu faaliyetleri planlayan kişiler tarafından EK-2.10’da yer alan formla bildirilir. Faaliyete ilişkin alınan kararlar, faaliyet planı gibi destekleyici dokümanlar varsa hazırlanan bildirim formuyla birlikte Kuruma sunulur.

MADDE 11

(1) Bildirimler “Hizmete Özel” gizlilik derecesine sahiptir.

MADDE 12

(1) Bu Karar, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13

(1) Bu Karar hükümlerini Nükleer Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.