Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

MADDE 1

13/6/2012 tarihli ve 28322 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Köylülerinin Kalkındırılmalarının Desteklenmesi Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “aileden” ibaresi “hane halkından” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“o) Hane halkı: Aynı konutta ikamet eden bir veya birden fazla kişiden oluşan topluluğu,”

MADDE 2

Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “haftalık dönemler halinde” ibaresi “aynı gün” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3

Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “aranmaz” ibaresi “proje tutarının en az yüzde üçü (%3) oranında uygulanır” şeklinde ve (ç) bendinde yer alan “aranmaz” ibaresi “proje tutarının en az yüzde onu (%10) oranında uygulanır” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4

Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (ç) bendinde yer alan “geri ödemeyi” ibaresinden sonra gelmek üzere “kredi sözleşmesi ile” ibaresi eklenmiş aynı fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “aileden” ibaresi “hane halkından” şeklinde değiştirilmiştir.

“c) Orman köylüsü olması,”

“Ancak genel hayata etkili afet bölgesi ilan edilen yerleşim yerlerinden orman köylerine taşınanlara, afet ilanı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde başvurmaları halinde, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (j) bendindeki orman köylüsü tanımındaki ikamet süresi, üç ay olarak uygulanır.”

MADDE 5

Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6

Bu Yönetmelik hükümlerini Orman Genel Müdürü yürütür.