Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

Konu : Taşınmaz Satışı

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı olup özelleştirme kapsam ve programında bulunan Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Yakacık-İmar Mahallesi, 44339 ada 8 parsel numaralı, 3.000,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde "satış" yöntemiyle özelleştirilmesini teminen, ihale ilanı ve ihale şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak gerçekleştirilen ihalesi sonucunda, Sümer Holding A.Ş. İhale Komisyonunca verilen;

“Maliye Hazinesi adına kayıtlı Ankara ili, Yenimahalle İlçesi, Yakacık-İmar Mahallesi, 44339 ada 8 parsel numaralı, 3.000,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın 14.450.000.- (ondörtmilyondörtytizellibin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Adem DEMİRHAN'a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Adem DEMİRHAN’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Sümer Holding A.Ş. lehine irat kaydedilerek, ihalenin iptaline”

dair 18/01/2024 tarihli ve 03 sayılı Kararın onaylanmasına karar verilmiştir.