Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

Konu : Taşınmaz Satışı

Mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. adına kayıtlı olup özelleştirme kapsam ve programında bulunan Amasya ili, Merkez ilçesi, Kayabaşı köyü, 103 ada 3 parsel numaralı, 3.614,61 m3 yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki yapıların (bir bütün halinde) 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde ''satış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen, ihale ilam ve ihale şartnamesinde belirlilen hususlar dikkate alınarak gerçekleştirilen ihalesi sonucunda, Sümer Holding A.Ş. İhale Komisyonunca verilen;

“Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. adına kayıtlı Amasya ili, Merkez ilçesi, Kayabaşı köyü, 103 ada 3 parsel numaralı, 3.614,61 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki yapılar (bir bütün halinde) 9.100.000,- (dokuzmilyonyüzbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Amasya Şeker Fabrikası Anonim Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Amasya Şeker Fabrikası Anonim Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Sümer Holding A.Ş. lehine irat kaydedilerek, ihalenin iptaline”

dair 10/01/2024 tarihli ve 03 sayılı Kararın onaylanmasına karar verilmiştir.