Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

Konu : Taşınmaz Satışı

Mülkiyeti özelleştirme kapsam ve programında bulunan Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. adına kayıtlı Çorum ili, Mecitözü ilçesi, Camikebir Mahallesi, 28 ada 69 ve 70 parsel numaralı toplam, 4.192,16 m2 yüzölçümlü taşınmazlar ve üzerindeki yapıların (bir bütün halinde) 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde "satış" yöntemiyle özelleştirilmesini teminen, ihale ilanı ve ihale şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak gerçekleştirilen ihalesi sonucunda, Sümer Holding A.Ş. İhale Komisyonunca verilen;

“Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. adına kayıtlı Çorum ili, Mecitözü ilçesi, Camikebir Mahallesi, 28 ada 69 ve 70 parsel numaralı toplam 4.192,16 m2 yüzölçümlü taşınmazlar ve üzerindeki yapılar (bir bütün halinde) 7.050.000.- (yedimilyonellibin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Gökcan AKSOY’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Gökcan AKSOY’un sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Sümer Holding A.Ş. lehine irat kaydedilerek, ihalenin iptaline”

dair 10/01/2024 tarihli ve 03 sayılı Kararın onaylanmasına karar verilmiştir.