Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

Konu : Taşınmaz Satışı

Mülkiyeti Türkiye Elektrik İletim A.Ş. adına, kayıtlı olup özelleştirme kapsam ve programında bulunan Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Virancık-İmar Mahallesi, 112595 ada 10 parsel numaralı, 1.000,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın 147/2000 hissesi İle Elektrik Üretim A.Ş, adına kayıtlı Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Virancık-İmar Mahallesi, 112595 ada 10 parsel numaralı, 1.000,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın 147/1000 hissesinin (bir bütün halinde) 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde "satış" yöntemiyle özelleştirilmesini teminen, ihale ilanı ve ihale şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak gerçekleştirilen ihalesi sonucunda, Sümer Holding A.Ş. İhale Komisyonunca verilen;

“Türkiye Elektrik İletim A.Ş. adına kayıtlı Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Virancık-İmar Mahallesi, 112595 ada 10 parsel numaralı, 1.000,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın 147/2000 hissesi ile Elektrik Üretim A.Ş. adına kayıtlı Ankara ili, Gölbaşı İlçesi, Virancık-İmar Mahallesi, 112595 ada 10 parsel numaralı, 1.000,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın 147/1000 hissesi (bir bütün halinde) 3.750.000.- (üçmilyonyediyüzellibin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren ALC Group İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketı’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, ALC Group İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Sümer Holding A.Ş. lehine irat kaydedilerek, ihalenin iptaline”

dair 10/01/2024 tarihli ve 03 sayılı Kararın onaylanmasına karar verilmiştir.