Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

Konu : Taşınmaz Satışı

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı olup özelleştirme kapsam ve programında bulunan İstanbul ili, Çatalca ilçesi, Kaleiçi Mahallesi, 330 ada 34 parsel numaralı, 4.494,57 m2 yüzölçümlü taşınmazın 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde "satış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen, ihale ilanı ve ihale şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak gerçekleştirilen ihalesi sonucunda, Sümer Holding A.Ş. İhale Komisyonunca verilen;

“Maliye Hazinesi adına kayıtlı İstanbul ili, Çatalca ilçesi, Kaleiçi Mahallesi, 330 ada 34 parsel numaralı, 4.494,57 m2 yüzölçümlü taşınmaz 18.750.000.- (onsekizmilyonyediyüzellibin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Süleyman DÖNMEZ’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Süleyman DÖNMEZ'in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Sümer Holding A.Ş. lehine irat kaydedilerek, ihalenin iptaline”

dair 10/01/2024 tarihli ve 03 sayılı Kararın onaylanmasına karar verilmiştir.