Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

Mülkiyeti özelleştirme kapsam ve programında bulunan Sümer Holding A.Ş. (münfesih Tekel Tütün Tütün Mamulleri Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş.) adına kayıtlı olan Muğla ili, Datça ilçesi, İskele Mahallesi, 595 ada 2, 16, 17, 18, 19 ve 20 parsellerdeki taşınmazlara ilişkin olarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan ve 11/3/2022 tarihli ve 5300 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanan “Ticaret Alanı (B-3), Park, Teknik Altyapı Alanı ve Yaya Yolu” kullanım kararları getirilmesine yönelik 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı sürecinde yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucunda; itirazların reddedilmesine, iş bu Karar gereklerinin yerine getirilmesi hususunda Özelleştirme İdaresi Başkanlığının yetkili kılınmasına, 3194 sayılı İmar Kanununun ek 3 üncü maddesi ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 3 üncü ve geçici 29 uncu maddeleri ile 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 8 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.