Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

Konu : Taşınmaz Satışı

Mülkiyeti özelleştirme kapsam ve programında bulunan Sümer Holding A.Ş. adına kayıtlı Malatya ili, Yeşilyurt ilçesi, İkizce Mahallesi, 113 ada 31 parsel numaralı, 21.704,27 m2 yüzölçümlü taşınmazın 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde "satış" yöntemiyle özelleştirilmesini teminen, İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak gerçekleştirilen ihalesi sonucunda, İhale Komisyonunca verilen;

“Sümer Holding A.Ş. adına kayıtlı; Malatya ili, Yeşilyurt ilçesi, İkizce Mahallesi, 113 ada 31 parsel numaralı, 21.704,27 m2 yüzölçümlü taşınmazın; 10.500.000.- (Onmilyonbeşyüzbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren İsmail ERTAN Ortak Girişim Grubu'na İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, İsmail ERTAN Ortak Girişim Grubu’nun sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline”

dair 05.04.2022 tarihli ve 03 sayılı Kararın onaylanmasına karar verilmiştir.