Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

Konu : Taşınmaz Satışı

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı olup özelleştirme kapsam ve programında bulunan Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Kızılcaşar-İmar Mahallesi, 112249 ada 4, 5 ve 6 parsel numaralı, toplam 3.128,00 m2 yüzölçümlü taşınmazların bir bütün halinde 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde "satış" yöntemiyle özelleştirilmesini teminen, ihale ilanı ve ihale şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak gerçekleştirilen ihalesi sonucunda, İhale Komisyonunca verilen;

"Maliye Hazinesi adına kayıtlı; Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Kızılcaşar-İmar Mahallesi, 112249 ada 4, 5 ve 6 parsel numaralı toplam 3.128,00 m2 yüzölçümlü taşınmazların bir bütün halinde, 10,500.000 (Onmilyonbeşyüzbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Özsal İnşaat Taahhüt ve Nakliye Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Özsal İnşaat Taahhüt ve Nakliye Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline"

dair 12/05/2022 tarihli ve 03 sayılı Kararın onaylanmasına karar verilmiştir.