Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

MADDE 1

15/2/2013 tarihli ve 28560 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Bireysel katılım yatırımcısı ağı (BKY ağı): Girişimcilerin BKY’ler ile bir araya gelmesine aracılık eden, BKY’ler tarafından 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu veya 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca kurulan tüzel kişiliği haiz yapıları,”

MADDE 2

Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) BKY’ler, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun değerlemeye ait hükümlerine göre hesapladıkları hisselerin tutarlarının %75’ini yıllık beyannamelerine konu kazanç ve iratlarından hisselerin iktisap edildiği dönemde indirebilirler. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen araştırma, geliştirme ve yenilikçilik programları kapsamında, vergi desteği için Müsteşarlığa başvurulan tarihten itibaren projesi son beş yıl içinde desteklenmiş kurumlara iştirak sağlayan BKY’ler için bu oran %100 olarak uygulanır. Yıllık indirim tutarı 1.000.000 TL’yi aşamaz.”

MADDE 3

Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentleri ile (b) bendinin (2), (3) ve (4) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) Lisans almadan önceki iki yıl için, yıllık gelir vergisi beyannamesinde yer alan gelir unsurlarının veya ücretli çalışanlar için yıllık ücretlerinin gayrisafi tutarları toplamı olarak ifade edilen yıllık gayrisafi geliri en az 200.000 TL olan veya,

2) Müracaat anında sahip oldukları her türlü menkul ve gayrimenkul varlıklarından oluşan kişisel servetin toplam değeri en az 1.000.000 TL olan yatırımcıları,”

“2) Lisans alınmadan önce son beş yıl içinde en az iki yıl, yıllık cirosu en az 25.000.000 TL olan bir işletmede genel müdür yardımcısı veya dengi bir pozisyonda ya da daha üst bir pozisyonda çalışan veya,

3) BKY ağlarının birine lisans alınmadan önce en az bir yıl süreyle üyeliği bulunan ve müracaat sırasında son mali yıldaki net satışları 5.000.000 TL’nin altında olan ve halka açık olmayan  bir veya daha fazla şirkette BKY olarak ortak olan veya,

4) Başlangıç veya büyüme aşamasındaki şirketleri desteklemek amacıyla kurulmuş olan yurt içi kuluçka merkezlerinde ya da teknoloji geliştirme merkezlerinde en az iki yıl tecrübesi bulunan ve bu merkezlerdeki başlangıç veya büyüme aşamasındaki bir veya daha fazla şirkete asgari 20.000 TL sermaye koyan,”

MADDE 4

Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7

(1) Lisans başvurusunda bulunacak BKY’ler, yüksek gelir veya servete sahip yatırımcı ya da tecrübeli yatırımcı tanımlarından birine göre, aşağıdaki belgeleri akredite olmuş BKY ağları vasıtasıyla Müsteşarlığa ibraz eder:

a) Yüksek gelir veya servete sahip yatırımcılar için;

1) BKY tarafından doldurulmuş ek 1’deki örneğe uygun başvuru formu ve fotoğraf,

2) Başvuru tarihi itibariyle son iki yılda yıllık gayrisafi gelirinin en az 200.000 TL olduğunu gösteren son iki yıla ait ilgili vergi dairesince ya da noterce ya da mali müşavirce tasdik edilmiş yıllık vergi beyannamesi örneği, ücretliler için çalışılan kurumun yetkilisi tarafından imzalanmış son iki yıla ilişkin belge veya başvuru tarihi itibariyle kişisel servetinin en az 1.000.000 TL olduğunu gösteren, tapudaki kayıtlı değeri ya da taşınmazın bulunduğu belediyenin belirlediği rayiç bedel üzerinden veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından lisanslanmış bir veya daha fazla gayrimenkul/konut değerleme uzmanı tarafından tespit edilmiş değer üzerinden dikkate alınan, mülkiyetindeki gayrimenkullere ilişkin belgeler ve/veya Türk ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına, Türk ve/veya yabancı para cinsinden nakdi mevduata sahip olduğunu gösteren, bu araçların tutulduğu bankaların ya da kurumların yetkilileri tarafından imzalanmış belgeler ve/veya halka açık olmayan şirketlerde ödenmiş sermaye üzerinde sahip olunan payın parasal tutarını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin, ortaklar pay defterinin ve en yakın tarihte hazırlanmış bilançonun birer örneği,

3) Özgeçmiş ve kimlik örneği.

b) Tecrübeli yatırımcılar için;

1) BKY tarafından doldurulmuş ek 1’deki başvuru formu ve fotoğraf,

2) Lisans başvuru tarihinden önce bir BKY ağına en az bir yıl üyeliği olduğunu gösteren söz konusu ağın yetkilisi tarafından imzalanmış belge ile birlikte, son mali yıldaki net satışları 5.000.000 TL’yi geçmeyen ve halka açık olmayan   bir veya daha fazla şirkete ortak olduğunu gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin, ortaklar pay defterinin ve varsa en yakın tarihte hazırlanmış bilanço ile son iki mali yıla ait gelir tablosunun birer örneği veya,

3) Banka ve finansal kuruluşlarda fon veya portföy yöneticisi olarak veya girişim sermayesi yatırım ortaklıkları dahil girişim sermayesi şirketlerinde ya da banka ve finansal kuruluşların küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin finansmanı, proje finansmanı veya kurumsal finansman birimlerinde müdür veya dengi bir pozisyonda ya da daha üst bir pozisyonda en az iki yıl iş tecrübesine sahip olduğunu gösteren söz konusu şirketin ya da kuruluşun yetkilisi tarafından imzalanmış belge veya,

4) Yıllık cirosu en az 25.000.000 TL olan bir işletmede lisans alınmadan önce son beş yıl içinde en az iki yıl genel müdür yardımcısı veya dengi bir pozisyonda ya da daha üst bir pozisyonda çalıştığını gösteren söz konusu şirketin yetkilisi tarafından imzalanmış belge ve ilgili yıllara ait gelir tabloları veya ilgili yıllarda şirketin cirosunun en az 25.000.000 TL olduğunu gösteren mali müşavirce onaylanmış belge veya,

5) Başlangıç veya büyüme aşamasındaki şirketleri desteklemek amacıyla kurulmuş olan yurt içi kuluçka merkezlerinden ya da teknoloji geliştirme merkezlerinden birinde en az iki yıl tecrübesi olduğunu tevsik eden, ilgili merkezin yetkilisi tarafından imzalanmış belge ile bu merkezlerde başlangıç veya büyüme aşamasında   bir veya daha fazla şirkete asgari 20.000 TL sermaye koyulduğunu tevsik eden Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin, ortaklar pay defterinin ve en yakın tarihte hazırlanmış bilançonun birer örneği,

6) Özgeçmiş ve kimlik örneği.

(2) Yabancı uyruklu BKY’ler için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından alınan çalışma izni ve İçişleri Bakanlığından alınan oturma iznine ilişkin belgelerin de gönderilmesi gerekir.

(3) Müsteşarlık gerekli gördüğü takdirde kanıtlayıcı belgelerde imzası bulunan kişilerin yetkilerini gösteren imza sirkülerini, başvuru belgelerini destekleyici veya tevsik edici benzeri belgeleri talep edebilir.”

MADDE 5

Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) BKY’nin yazılı başvurusu ve izni olmak kaydıyla, Müsteşarlık BKY’nin kimlik ve iletişim bilgilerini, yatırım yaptığı girişim şirketini yayımlayabilir. Müsteşarlık gerekli gördüğü takdirde girişim şirketinin bilgilerinin yayımlanması konusunda BKY dışındaki diğer ortakların da yazılı iznini talep edebilir.”

MADDE 6

Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14

(1) BKY’nin girişim şirketine koyduğu sermayenin indirimden yararlanabilmesi için BKY tarafından her bir girişim şirketinde iktisap edilen şirket hisselerinin bedeli emisyon primi dahil 20.000 TL’den az ve yıllık bazda 1.000.000 TL’den fazla olamaz. Ancak BKY tarafından farklı girişim şirketlerine yapılacak yatırımların toplamı bu tutarı aşabilir.

(2) BKY’ler tarafından, dördüncü bölümde belirtilen esaslar dahilinde Müsteşarlığa bildirimde bulunması kaydıyla yapılacak ortak yatırımlarda yıllık bazda her bir girişim şirketine yapılacak yatırım için konulacak sermayenin azami tutarı emisyon primi dahil 2.000.000 TL olarak uygulanır. Ortak yatırım için aranan şartları taşımaması durumunda her bir girişim şirketine BKY’ler tarafından yatırılan toplam sermaye yıllık emisyon primi dahil 1.000.000 TL’yi aşamaz.”

MADDE 7

Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) BKY’nin ortaklık kurduğu girişimcilerle Gelir Vergisi Kanunu geçici 82 nci maddesine aykırılık teşkil edebilecek akrabalık bağları bulunmadığını ve girişim şirketiyle hakim ortaklık ilişkisinin olmadığını belirten taahhütname.”

MADDE 8

Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 33

(1) Akreditasyon başvuruları 34 üncü maddede belirtilen kriterleri tevsik eden bilgi ve belgelerle Müsteşarlığa yapılır. Yönetmeliğin 32 ve 34 üncü maddeleri çerçevesinde akreditasyon kriterlerini haiz BKY ağı kuracağını Müsteşarlığa başvuru yaparak taahhüt eden BKY ağı ve bu ağa üye 5 kişinin lisans başvurusu ve 5 yatırım başvurusu doğrudan Müsteşarlığa yapılabilir. BKY ağı tarafından taahhüdün verildiği tarihten itibaren 12 ay içerisinde akreditasyon başvurusu tamamlanır. Aksi takdirde akreditasyon kriterlerini yerine getirmeyi taahhüt eden BKY ağı temsilcisi veya temsilcilerinin daha sonraki akreditasyon başvuruları kabul edilmez.”

MADDE 9

Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) BKY ağına üye en az beş lisanslı BKY’nin bulunması ve bu BKY’lerin son mali yıldaki net satışları 5.000.000 TL’nin altında olan toplam en az beş şirkete yatırım yaparak ortak olması.”

MADDE 10

Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Akredite olmuş BKY ağları, BKY’lerin gizliliğini muhafaza etmekle yükümlüdür. BKY’lerin gizliliğini ihlal eden BKY ağlarına aşağıdaki yaptırımlar uygulanır:

a) İhlalin gerçekleşmesini müteakip BKY ağı Müsteşarlıkça uyarılır ve derhal gerekli tedbirleri alması istenir.

b) Gerekli tedbirlerin alınmaması veya ihlalin devamı veya tekrarı halinde iki aylık bir süre için BKY ağının yükümlülükleri saklı kalmak üzere BKY ağı üzerinden lisans ve yatırım başvuruları alınmaz.

c) İki aylık süre sonunda BKY ağının gizlilik konusunda gerekli tedbirleri almaması, ihlallerin devamı ve tekrarlanması durumunda BKY ağının akreditasyonu Müsteşarlık tarafından iptal edilebilir.”

MADDE 11

Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 39

(1) Akreditasyon protokolünde hangi şartlar altında akreditasyonun iptal edileceğine ilişkin durumlar ve yaptırımlar önceden belirlenir. 45 ve 46 ncı maddeler kapsamında yapılan gözetim ve denetim faaliyetleri sırasında BKS mevzuatına ve protokollere aykırı bir işlem tespit edilmesi durumunda Müsteşarlık aykırı işlemin ortadan kaldırılmasını talep eder. Düzeltme talebinin, işlemin niteliğine göre bir aydan az üç aydan fazla olmamak şartıyla verilen süre içerisinde karşılanmaması  ve 37 nci maddenin ikinci fıkrasının (c) bendindeki nedenlerin gerçekleşmesi durumunda akreditasyon iptal edilebilir.”

MADDE 12

Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 40

(1) Akreditasyonun iptal edildiği tarihe kadar BKY ağları kullanılarak gerçekleştirilen yatırımlar vergi desteğinden yararlanır. Ancak ağ üzerinden Müsteşarlığa başvuru yapmış olmakla birlikte ağın akreditasyonunun iptali nedeniyle başvuru işlemlerini tamamlayamayan BKY’lerin talepleri Müsteşarlıkça yerine getirilir. Akreditasyonun iptalinden sonra bu ağa üye BKY’lerin vergi desteğinden yararlanması için başvurularını farklı bir akredite ağ üzerinden göndermeleri gerekir.”

MADDE 13

Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 48

(1) Müsteşarlığa yapılan başvuruların işleme alınması için Müsteşarlık tarafından talep edilen bilgi ve belgeler elektronik ortamda BKY ağı veya BKY tarafından, her türlü rapor, bildirim ve benzeri belge ise girişim şirketleri veya BKY’ler tarafından elektronik ortamda Müsteşarlığın bilgi sistemine girilir. Belgelerin asılları ya da Müsteşarlık tarafından kabul edilmesi halinde örnekleri de Müsteşarlığa gönderilir.”

MADDE 14

Aynı Yönetmeliğin Ek-5’inin dördüncü bölümünde yer alan “Ortaklık Banka Hesabındaki Kaynakla Yapılan Diğer Harcamalar” adlı tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 15

Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16

Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi Sayısı
15/2/2013 28560
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi Sayısı
21/8/2013 28742