Dosya olarak kaydet: PDF - WORD

Ekler

Görüntüleme Ayarları:

MADDE 1

24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 4.4.2 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“4.4.2 - İç Referans Fiyatlandırma Uygulaması

(1) İç referans fiyatlandırma uygulaması; aynı endikasyonlar için kullanılabilecek etken maddeleri içeren ürünlerin benzer dozaj formları arasında birim fiyat karşılaştırması esasına dayanır. Kurum, iç referans fiyatlandırma uygulaması kapsamında gruplar oluşturabilir.

a) Eşdeğer grup uygulaması; aynı etken maddeyi aynı dozda içeren benzer dozaj formundaki ilaçlar aynı eşdeğer grupta değerlendirilir, bu ilaçlar eczanede ikame edilebilir.

b) Eşdeğer grup uygulaması dışında yapılan diğer iç referans fiyatlandırma uygulamaları arasında; aynı etken maddeyi içermekle birlikte Sağlık Bakanlığınca ruhsatlı endikasyonlarında farklılık olan ilaçlardan oluşan gruplar, aynı etken maddeyi içermekle birlikte Sağlık Bakanlığınca cihaz-direnç farklılıkları belirtilen ilaçlardan oluşan gruplar, aynı etken maddeyi içermekle birlikte hasta sağlığının korunması ve Sağlık Bakanlığınca eczane ikamesinin emniyetli olmadığı belirtilen ilaçlardan oluşan gruplar ile akılcı ilaç kullanımı çerçevesinde değerlendirilen ve hastaların tedaviye erişiminde zorluk oluşturmayacağı komisyonlar tarafından belirlenen ilaçlardan oluşan gruplar yer alır. Ancak bu gruplarda yer almakla birlikte farklı eşdeğer gruplarda bulunan ilaçlar eczanede ikame edilemez.

(2) İç referans fiyatlandırma uygulaması kapsamında yer alan ilaçlara ait ödemelerde, grubun en ucuz ilaç bedelinin %5 fazlasına kadarı dikkate alınacaktır.

a) Bu esaslara göre belirlenen gruplarda; SUT’un 4.4.1 maddesinde belirtilen kamu kurum iskontoları ile belirlenen kamu fiyatı üzerinden gruptaki ilaçların ortak en küçük birimi başına düşen “indirimli birim bedeller” karşılaştırılarak en ucuz birim bedel bulunur. Bulunan en ucuz birim bedele %5 ilave edilerek o gruptaki ilaçlar için ödenebilecek azami birim bedel bulunur. Bu şekilde bulunan ödenebilecek azami bîrim bedel esas alınarak, gruptaki her bir ilacın ambalaj formuna göre o ilaca özgü kutu bedeli hesaplanır ve ortaya çıkan bu kutu fiyatı, aynı ilacın kamu fiyatı ile karşılaştırılır. Kamu fiyatının, azami birim bedelden yola çıkılarak hesaplanan kutu fiyatını aşan kısmı ödenmez.

b) Hastalar ve eczaneler tarafından ulaşılabilir olması amacıyla azami birim bedelin hesaplanmasına esas olan en ucuz ilacın belirlenmesinde Kurum tarafından tespit edilebilen son 5 aylık verinin en az 1 ayında grup içinde %1 pazar payına sahip olması hususu gözetilir. Söz konusu süre ve pazar payının her bir ilaç grubundaki ilaç sayısı dikkate alınarak yeniden belirlenmesinde ve bunlara ilişkin tereddütlerin giderilmesinde “Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu” yetkilidir.”

MADDE 2

Aynı Tebliğin 5.3.2 numaralı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “3.3.12” ibaresi “3.3.11” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3

Aynı Tebliğ eki “Hizmet Başı İşlem Puan Listesi (EK-2/B)”nde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Listeye “619981” SUT kodlu işlemden sonra gelmek üzere aşağıdaki işlem satırı eklenmiştir.

b) Listeye “803310” SUT kodlu işlem satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki işlem satırları eklenmiştir.

c) Listede yer alan “803310” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ç) Listede yer alan "A1 grubu”, "A2 grubu”, “A3 grubu”, “B grubu”, “C grubu”, "D grubu”, “E grubu”, "9.A. MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ”, “9.B. SİTOGENETİK TETKİKLER”, “9.B.1. MOLEKÜLER SİTOGENETİK TETKİKLER”, "9.C. MOLEKÜLER GENETİK TETKİKLER” ve “9.C.1. ONKOLOJİK MOLEKÜLER TETKİKLER” işlem satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

d) Listede yer alan “619970” SUT kodlu işlem satırı yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4

Aynı Tebliğ eki “Omurga Cerrahisi Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/E-1)” nde yer alan “103.103” SUT kodlu tıbbi malzeme satırının “Açıklama” bölümünde yer alan “primer” ibaresinden sonra gelmek üzere “malign patolojik doku tanısı” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5

Aynı Tebliğ eki “Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Travma ve Rekonstrüksiyon Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/F-4)” nde yer alan “TV2980”, “TV2990”, “TV3000” ve “TV3010” SUT kodlu tıbbi malzeme satırlarının “Açıklama” bölümünde yer alan “seansta” ibareleri “işlemde” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6

Aynı Tebliğ eki “Kardiyoloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/H)” nde yer alan “KR2021” ve “KR2022” SUT kodlu tıbbi malzeme satırlarının “Açıklama” bölümünde yer alan “veya Logistic Euro Score I ≥20” ile “veya Logistic Euro Score I ≥10” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7

Aynı Tebliğ eki "Kalp Damar Cerrahisi Branşına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/I)” nde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Listede yer alan “KV1011” ve “KV1012” SUT kodlu tıbbi malzeme satırlarının “Açıklama" bölümünde yer alan “veya Logistic Euro Score I ≥ 20” ile “veya Logistic Euro Score I ≥ 10” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

b) Listede yer alan “KATETER, BALON, PERİFERİK, ANJİYOPLASTİ, İLAÇ SALINIMLI” başlıklı satırın “Açıklama” bölümüne aşağıdaki madde eklenmiştir.

“(3) Krural damarlarda ilaç salınımlı anjioplasti balonlarının kullanılması halinde bedeli Kurumca karşılanmaz.”

MADDE 8

Aynı Tebliğ eki “Kadın Hastalıkları ve Doğum Branşına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/K)” nde yer alan “KD1004” SUT kodlu tıbbi malzeme satırının “Açıklama” bölümünde yer alan “kullanılması halinde” ibaresi “2 (iki) kadın hastalıkları ve doğum uzmanının yer aldığı sağlık kurulu raporuna istinaden” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9

Aynı Tebliğ eki “Radyoloji Branşı ve Endovasküler/Nonvasküler Girişimsel İşlemlere Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/M)” nde yer alan “KATETER, BALON, PERİFERİK, ANJİYOPLASTİ, İLAÇ SALINIMLI” başlıklı satırın “Açıklama” bölümüne aşağıdaki madde eklenmiştir.

“(3) Krural damarlarda ilaç salınımlı anjioplasti balonlarının kullanılması halinde bedeli Kurumca karşılanmaz.”

MADDE 10

Aynı Tebliğ eki “Hematoloji-Onkoloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/O)” nde yer alan “HO1000” SUT kodlu tıbbi malzeme satırının “Açıklama” bölümüne aşağıdaki madde eklenmiştir.

“(2) Sadece 704940 işlem kodunda kullanılması halinde bedeli karşılanır.”

MADDE 11

Aynı Tebliğ eki “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi (EK-4/A)” ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 12

Bu Tebliğin;

a) 2 ilâ 10 uncu maddeleri yayımı tarihinden 5 iş günü sonra,

b) 11 inci maddesinde düzenlenen ekli listede; listeye giriş tarihi, aktiflenme tarihi veya pasiflenme tarihi bulunan ilaçlar belirtilen tarihlerde, listeye giriş tarihi, aktiflenme tarihi veya pasiflenme tarihi bulunmayan ilaçlar yayımları tarihlerinde,

c) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 13

Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.


EK