Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

MADDE 1

18/5/2019 tarihli ve 30778 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “Risk Yönetimi, Tasfiye” ibaresi “Destek Hizmetleri, Tasfiye İşleri” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2

Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş, diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan “(b) ve (c)” ibaresi “(b), (c) ve (ç)” şeklinde ve “ait katkı payları,” ibaresi “ait katkı payları ile Bakanlık payı” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkrada yer alan “aktarılmayan katkı payları” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile Bakanlık payı” ibaresi eklenmiştir.

“ç) 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde yaptırılan sınır kapıları ve gümrük tesislerine ilişkin yap-işlet-devret sözleşmeleri kapsamında alınan Bakanlık payı.”

MADDE 3

Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Risk Yönetimi, Tasfiye” ibareleri “Destek Hizmetleri, Tasfiye İşleri” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddeye birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve sonraki fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(2) İlgili Bakan Yardımcısının başkanlık ettiği hallerde, ilgili merkez birim amirlerinin bağlı bulunduğu Bakan Yardımcısınca komisyona iştirak edilir.”

MADDE 4

Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Devir işlemleri

GEÇİCİ MADDE 2

(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte harcama onayı alınmış işlemler için ödenecek olanlar hariç, 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde yaptırılan sınır kapıları ve gümrük tesislerine ilişkin yap-işlet-devret sözleşmeleri kapsamında alınan Bakanlık payındaki mevcut tutar 30 gün içerisinde döner sermayeye gelir kaydedilir.”

MADDE 5

Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6

Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.