Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

MADDE 1

30/12/2014 tarihli ve 29221 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1

(1) Bu Yönetmeliğin amacı; liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.”

MADDE 2

Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2

(1) Bu Yönetmelik, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez ve taşra teşkilatında, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ve 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnameye tabi olarak istihdam edilen personelden görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.”

MADDE 3

Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4

(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde yer alan hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

c) Birim: Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatındaki ilgili daire başkanlıkları ile taşra teşkilatındaki ziraat, işletme, personel, muhasebe, inşaat, kalite ve işletme kontrol, iç hizmetler, haberleşme, bilgi işlem, sağlık ve koruma güvenlik birimlerini,

ç) Genel Müdür: Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürünü,

d) Genel Müdürlük: Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

e) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet gruplarından yükselme yoluyla yapılacak atamaları,

f) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre, görevde yükselme suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı ve sözlü sınavı,

g) Hizmet grupları: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından benzer veya aynı düzeydeki unvanların yer aldığı grupları,

ğ) Hizmet süresi: 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümlerine göre hesaplanan süreleri,

h) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç diğer günleri,

ı) Kadro veya pozisyon unvanı: Personelin Genel Müdürlükteki Merkez ve taşra teşkilatı kadro veya pozisyon unvanını,

i) Merkez Teşkilatı: Genel Müdürlük Merkez Teşkilatını,

j) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

k) Taşra teşkilatı: Genel Müdürlük Merkez Teşkilatı dışındaki birimleri,

l) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

m) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere unvan değişikliği suretiyle atanacakların belirlenmesi için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,

n) Üst Görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde yer alan hiyerarşik kademeler esas alınarak belirlenen daha üst düzeydeki görevleri,

o) YDS/e-YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını/Elektronik Yabancı Dil Sınavını,

ifade eder.”

MADDE 4

Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile (g) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “hastabakıcı,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “biyolog,” ibaresinden sonra gelmek üzere “istatistikçi,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5

Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “atanılabilecek” ibaresi “atanabilecek”, “Teşekkülde” ibaresi “Genel Müdürlükte” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) İç denetçiler 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü maddesi hükümlerine göre atanırlar.”

MADDE 6

Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde yer alan “Teşekkülde” ibareleri “Genel Müdürlükte” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7

Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde ve (g) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “pozisyonunda en az dört yıl ” ibaresi “pozisyonlarının birinde en az bir yıl” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (ğ) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“2) Mühendis, mimar, kimyager, biyolog, programcı ve istatistikçi pozisyonlarının birinde en az üç yıl çalışmış olmak,”

MADDE 8

Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine “biyolog” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve istatistikçi” ibaresi eklenmiş, (c) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “Teşekkülce belirlenecek en az bir” ibaresi “Genel Müdürlükçe belirlenen iki güncel” şeklinde değiştirilmiş ve aynı bende aşağıdaki alt bentler eklenmiş ve aynı fıkranın (ç) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3) En az bir işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek.

4) Unvan değişikliği sınavına son başvuru tarihinde geçerliliği bulunan YDS/e-YDS’den İngilizce dili için en az (E) düzeyinde puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir sınavdan bu puana denk bir puan almış olmak,”

“2) Unvan değişikliği sınavına son başvuru tarihinde geçerliliği bulunan YDS/e-YDS’den sınav duyurusunda belirtilen diller için en az 80 puan almış olmak veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir sınavdan bu puana denk bir puan almış olmak,”

MADDE 9

Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi ve aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Diğer kurumların personeli ile adaylık veya deneme süresi içerisinde bulunanlar başvuruda bulunamazlar.”

“(2) Genel Müdürlüğün personel işlerinden sorumlu birimlerine yapılan başvurular incelenerek aranan şartları taşıyanlar Genel Müdürlüğün resmî internet sitesinde ilan edilir.”

MADDE 10

Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yazılı sınav, bu sınava ilişkin konu başlıklarına duyuruda yer verilmek suretiyle Genel Müdürlükçe belirlenecek konularda yapılır. Yazılı sınav, Genel Müdürlükçe yapılabileceği gibi, ÖSYM, Milli Eğitim Bakanlığı veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.”

MADDE 11

Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Teşekkül internet” ibaresi “Genel Müdürlüğün resmî internet” şeklinde ve üçüncü fıkrasında yer alan “Teşekkülce” ibaresi “Genel Müdürlükçe” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 12

Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Teşekkülce” ibaresi “Genel Müdürlükçe” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 13

Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Unvan değişikliği yazılı sınavları, Genel Müdürlükçe belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda ÖSYM, Milli Eğitim Bakanlığı veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır ve bu sınavlara katılacaklarda, Genel Müdürlükte veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz. Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece Genel Müdürlük personeli başvurabilir.”

MADDE 14

Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Personel ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı” ibaresi “Personel Daire Başkanı” şeklinde ve altıncı fıkrasında yer alan “personel ve sosyal işler dairesi başkanlığınca” ibaresi “Personel Daire Başkanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 15

Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “personel ve sosyal işler dairesi başkanlığınca” ibaresi “Personel Daire Başkanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 16

Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Teşekkülde” ibaresi “Genel Müdürlükte” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 17

Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasına “4046 sayılı” ibaresinden sonra gelmek üzere ibaresi “Özelleştirme Uygulamaları Hakkında” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 18

Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinde yer alan “Teşekkülde” ibaresi “Genel Müdürlükte” şeklinde ve “Teşekküldeki” ibaresi “Genel Müdürlükteki” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 19

Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Teşekkülde” ibaresi “Genel Müdürlükte” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 20

Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 21

Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürü yürütür.