Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

MADDE 1

(1) 10/7/2010 tarihli ve 27637 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 nci, 23 üncü ve 26 ncı maddeleri gereğince alınması gereken tesis kurma uygunluk belgesi, tesis faaliyet uygunluk belgesi ve tütün ticareti yetki belgesi bedelleri ile vize bedelleri, 2024 yılı için aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

a) Tütün İşleme Tesisi Kurma Uygunluk Belgesi bedeli: 347.990 TL (üçyüzkırkyedibindokuzyüzdoksan Türk Lirası).

b) Tütün İşleme Tesisi Faaliyet Uygunluk Belgesi bedeli: 695.981 TL (altıyüzdoksanbeşbindokuzyüzseksenbir Türk Lirası).

c) Yetki belgesi ile vize işlemleri:

1) Tütün Ticareti Yetki Belgesi bedeli: 347.990 TL (üçyüzkırkyedibindokuzyüzdoksan Türk Lirası).

2) Tütün Ticareti Yetki Belgesi vize işlemleri bedeli: Yıllık 34.797 TL (otuzdörtbinyediyüzdoksanyedi Türk Lirası).

MADDE 2

(1) Bu Tebliğ 1/1/2024 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3

(1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.