Dosya olarak kaydet: PDF - WORD

Ekler

Görüntüleme Ayarları:

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç ve kapsam

MADDE 1

(1) Bu Yönetmeliğin amacı, 18/1/2023 tarihli ve 7432 sayılı Uludağ Alanı Hakkında Kanuna ekli Harita ve Koordinat Listesinde sınırları belirtilen Uludağ Alanının doğal sit alanları ve diğer korunan alanları ile birlikte jeolojik ve biyolojik varlıklar, su ve benzeri kaynak değerlerinin korunması, yaşatılması, geliştirilmesi, tanıtılması, planlanması, yönetilmesi ve denetlenmesi ile Uludağ Alanında yürütülen faaliyetlerin düzenlenmesini sağlamak üzere Uludağ Alan Başkanlığına yapılacak ücrete tabi başvurular ile sunulacak hizmetler karşılığı alınacak ücretlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2

(1) Bu Yönetmelik, 18/1/2023 tarihli ve 7432 sayılı Uludağ Alanı Hakkında Kanunun 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3

(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: Uludağ Alan Başkanını,

b) Başkanlık: Uludağ Alan Başkanlığını,

c) Komisyon: 7432 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde düzenlenen Uludağ Alan Komisyonunu,

ç) Uludağ Alanı: 7432 sayılı Kanuna ekli Harita ve Koordinat Listesinde sınırları belirtilen ve bu Kanun kapsamında Başkanlığın yetkili ve görevli olduğu alanı,

d) Uludağ Alan Planları: 7432 sayılı Kanun hükümlerine göre hazırlanan, Uludağ Alanının korunması, geliştirilmesi, yönetimi, tanıtılması, koruma esasları ve kullanma şartlarının belirlenmesi, bölgede yer alan konaklama ile kış ve dağ turizmi tesislerinin yapılması, iyileştirilmesi, yenilenmesi ve geliştirilmesi, ulaşım yöntemleri ve altyapı tesislerinin tasarım esaslarının belirlenmesi konularında hedefleri, stratejileri ve kararları belirleyen her tür ve ölçekteki planları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Ücretlerin Belirlenmesi ve Tahsili

Alınacak ücretlerin belirlenmesi

MADDE 4

(1) Başkanlığa yapılacak başvurular ile Başkanlıkça sunulacak hizmetler karşılığında alınacak ücretler Ek-1’de yer alan listede gösterilir.

(2) Ücretler her yıl, bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında, takvim yılı başından geçerli olmak üzere artırılarak uygulanır. Ücretlerin bu suretle hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz. Bu fıkra hükmü nispi olarak hesaplanan ücretler açısından uygulanmaz. Ek-1’de yer alan ücretler listesi her yılın Ocak ayında güncellenerek Başkanlığın internet sitesinde yayımlanır.

Ücretlerin tahsili

MADDE 5

(1) Ücretler, başvuru sırasında ve hizmetin gerçekleştirilmesinden önce peşin olarak tahsil edilir.

(2) Kanuni görev, acil haller, hizmetin özelliği ve zorunluluğu gibi nedenlerle, kişilerin başvurusuna bağlı olmadan yerine getirilmesi gereken hizmet bedelleri, hizmetin görülmesinden sonra hesaplanarak genel hükümlere göre tahsil edilir.

(3) Tahsil işlemleri, Başkanlığın bünyesinde oluşturulan büroda ilgili mevzuata göre görevlendirilen personel tarafından gerçekleştirilir.

(4) Ücretler Başkanlığın banka hesabına veya veznesine ödenir. Tahsil edilen ücretlere ait bedeller Başkanlığın bütçesine gelir kaydedilir.

(5) Tahsil belgesi ibraz edilmeyen konular değerlendirilmez.

(6) Başvuru hakkında Komisyonca olumsuz karar alınması halinde alınan ücret iade edilmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 6

(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Uludağ Alan Başkanı yürütür.