Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

MADDE 1

2/3/2019 tarihli ve 30702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin onuncu fıkrasında yer alan “tarafından” ibaresinden sonra gelmek üzere “birleşmenin ticaret siciline tescilinden bir yıl sonra” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2

Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “IV-A(10) grubu” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile tek katlı I-B(4) ve III-A(6) grubu” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3

Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) B, B1, C, C1, D ve D1 grubundakiler, yapı yaklaşık maliyeti, belge grubunun gerektirdiği asgari iş deneyim tutarını; E grubundakiler yapı yaklaşık maliyeti, belge grubunun gerektirdiği asgari iş deneyim tutarının 1,15 katını geçmeyen yapım işlerini,”

MADDE 4

Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin dokuzuncu fıkrasında yer alan “IV-A(10) grubu” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile tek katlı I-B(4) ve III-A(6) grubu” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5

Bu Yönetmeliğin;

a) 1 inci maddesi yayımı tarihinden altı ay sonra,

b) Diğer hükümleri ise yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 6

Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.