Dosya olarak kaydet: PDF - WORD

Ekler

Görüntüleme Ayarları:

Amaç ve kapsam

MADDE 1

(1) 18/4/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (e) bendi ve 27/10/2011 tarihli ve 28097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında 2024 yılında yürütülecek yetkilendirme ve sertifikalandırma çalışmaları ile ilgili bedeller Ek-1’deki şekilde yeniden belirlenmiştir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 2

(1) 27/12/2022 tarihli ve 32056 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yetki Belgesi ve Sertifika Bedelleri Hakkında Tebliğ (Sıra Numarası: 2023/1) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 3

(1) Bu Tebliğ 1/1/2024 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4

(1) Bu Tebliğ hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.