S
Gelişmiş arama Gizle
Mevzuat ve ilgili maddelere göre süz
Göster

Toplam: 24.839

5
9. HD., E. 2017/3239 K. 2017/5003 T. 27.3.2017 · Yargıtay

basit yargılama usulü • belirsiz süreli iş sözleşmesi • bölünemeyen borç • borç ikrarı • borcun muaccel olması • cevap dilekçesinin ıslahı • davanın kabulü • ifa zamanı • kısmi dava • kötüniyet tazminatı • muvazaa iddiası • zamanaşımı başlangıcı

6
9. HD., E. 2017/3868 K. 2017/4174 T. 16.3.2017 · Yargıtay

bilirkişi raporu • fazla çalışma ücreti • haklı neden • iş sözleşmesi

7
13. HD., E. 2015/14690 K. 2017/2967 T. 9.3.2017 · Yargıtay

birlikte vekalet • davanın kabulü • eksik inceleme • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • vekalet sözleşmesi

8
4. HD., E. 2017/1147 K. 2017/1452 T. 7.3.2017 · Yargıtay

davanın kabulü • delillerin değerlendirilmesi • özen yükümlülüğü • tehlike sorumluluğu

9
3. HD., E. 2017/2766 K. 2017/2464 T. 6.3.2017 · Yargıtay

basit yargılama usulü • cevap dilekçesi • davanın kabulü • ilk itirazlar • kira bedeli • kötüniyet tazminatı • ön inceleme • tespit davası

10
20. HD., E. 2016/14720 K. 2017/1779 T. 2.3.2017 · Yargıtay

asli zilyet • bilirkişi incelemesi • dava ehliyeti • davacı sıfatı • devlet ormanı • direnme kararı • eksik inceleme • hukuki dinlenilme hakkı • ispat hakkı • ispat yükü • kadastro tesbitine itiraz • kamulaştırma • savunma hakkı • taraf sıfatı

11
3. HD., E. 2016/13540 K. 2017/1715 T. 21.2.2017 · Yargıtay

alacağın temliki • dava ehliyeti • dava konusunun devri • davacı sıfatı • ikrar • ilk itirazlar • kamulaştırma • şekil serbestisi • taraf sıfatı • tazminat davası • usul ekonomisi ilkesi • zapta karşı tekeffül

12
13. HD., E. 2015/14986 K. 2017/1929 T. 16.2.2017 · Yargıtay

davanın kabulü • müteselsil sorumluluk • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • tazminat davası • toplu iş sözleşmesi

13
13. HD., E. 2015/14810 K. 2017/1926 T. 16.2.2017 · Yargıtay

müteselsil sorumluluk • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • toplu iş sözleşmesi

14
21. HD., E. 2015/21005 K. 2017/340 T. 23.1.2017 · Yargıtay

ağır kusur • iş kazalarına karşı gerekli önlemleri alma yükümlülüğü • iş kazası • işçinin ölümü • işçinin yaşam sağlık ve bedensel bütünlüğünü korumak için gerekli önlemleri alma • işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması • manevi zarar • mücbir sebep • sözleşme serbestisi • tehlikeli madde • uygun illiyet bağı

15
17. HD., E. 2016/14342 K. 2017/298 T. 19.1.2017 · Yargıtay

dava zamanaşımı • eksik inceleme • maddi zarar • manevi zarar • tazminat davası • tehlike sorumluluğu

16
4. HD., E. 2016/5199 K. 2016/9701 T. 10.10.2016 · Yargıtay

delillerin değerlendirilmesi • manevi tazminat • manevi zarar

21
9. HD., E. 2017/11580 K. 2018/5116 T. 13.3.2018 · Yargıtay

bilirkişi raporu • belirli süreli iş sözleşmesi • eksik inceleme • yönetim kurulu • haklı neden

22
HGK., E. 2017/2694 K. 2017/1425 T. 22.11.2017 · Yargıtay

akdin hiç veya gereği gibi yerine getirilmemesi • ayıplı malzeme • ayıplı iş • dava zamanaşımı • eser sözleşmesi • direnme kararı • harici yazılı satış sözleşmesi • taşınmaz satışı • karşı dava • ağır kusur • ön sorun • resmi şekil • satış bedeli

23
9. HD., E. 2017/24801 K. 2017/15006 T. 5.10.2017 · Yargıtay

basit yargılama usulü • bilirkişi raporu • bölünemeyen borç • borç ikrarı • borcun muaccel olması • cevap dilekçesinin ıslahı • fazla çalışma ücreti • ifa zamanı • iş sözleşmesi • kısmi dava • kötüniyet tazminatı • zamanaşımı başlangıcı

24
9. HD., E. 2015/11110 K. 2017/12470 T. 10.7.2017 · Yargıtay

basit yargılama usulü • bilirkişi raporu • bölünemeyen borç • borç ikrarı • borcun muaccel olması • cevap dilekçesinin ıslahı • davanın kabulü • ifa zamanı • iş sözleşmesi • kısmi dava • kötüniyet tazminatı • zamanaşımı başlangıcı

25
HGK., E. 2015/327 K. 2017/1070 T. 7.6.2017 · Yargıtay

borcun muaccel olması • davadan feragat • davanın kabulü • direnme kararı • dürüstlük kuralı • muacceliyet anı • sigorta primi • sosyal güvenlik kurumu • tespit davası • yaşlılık aylığı • zamanaşımı süresinin başlangıcı

26
22. HD., E. 2017/7883 K. 2017/11534 T. 18.5.2017 · Yargıtay

bilirkişi raporu • fazla çalışma ücreti • fesih hakkı • haklı neden • haklı sebeple fesih • toplu iş sözleşmesi

27
HGK., E. 2017/582 K. 2017/942 T. 10.5.2017 · Yargıtay

bilirkişi raporu • davanın kabulü • direnme kararı • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • kısmi dava • zapta karşı tekeffül

28
9. HD., E. 2017/4829 K. 2017/8354 T. 9.5.2017 · Yargıtay

aşırı yararlanma • bilirkişi raporu • cezai şart • esaslı hata • fazla çalışma ücreti • haklı neden • hile • iade davası • ibra sözleşmesi • iş sözleşmesi • işçinin işverenden alacağına ilişkin ibra sözleşmesi • kısmi ifa • kısmi ödeme • sözleşmenin sona ermesi • taleple bağlılık ilkesi

29
9. HD., E. 2017/4851 K. 2017/8359 T. 9.5.2017 · Yargıtay

basit yargılama usulü • bilirkişi raporu • bölünemeyen borç • borç ikrarı • borcun muaccel olması • cevap dilekçesinin ıslahı • fazla çalışma ücreti • haklı neden • ifa zamanı • iş sözleşmesi • kısmi dava • kötüniyet tazminatı • zamanaşımı başlangıcı

30
HGK., E. 2017/590 K. 2017/899 T. 3.5.2017 · Yargıtay

arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi • davanın kabulü • direnme kararı • dürüstlük kuralı • hile • karşı dava • kesin delil • kooperatif • limited şirket • muvazaa iddiası • muvazaalı işlem • ortaklar genel kurulu • resmi şekil • satış bedeli • satış vaadi sözleşmesi • senede karşı senetle ispat zorunluluğu ilkesi • şirketi temsil yetkisi • tapu iptali • ticaret unvanı • yönetim kurulu

31
9. HD., E. 2017/4630 K. 2017/7403 T. 27.4.2017 · Yargıtay

basit yargılama usulü • bilirkişi raporu • bölünemeyen borç • borç ikrarı • borcun muaccel olması • cevap dilekçesinin ıslahı • davanın kabulü • ifa zamanı • kısmi dava • kötüniyet tazminatı • prim farkı • toplu iş sözleşmesi • zamanaşımı başlangıcı

32
HGK., E. 2015/2370 K. 2017/861 T. 26.4.2017 · Yargıtay

yaşlılık aylığı • işgöremezlik hali • sebepsiz iktisap • hile • muvazaa iddiası • direnme kararı • kanuni faiz

33
11. HD., E. 2016/4671 K. 2017/2423 T. 25.4.2017 · Yargıtay

ciro • kıymetli evrakın iptali

34
13. HD., E. 2016/11711 K. 2017/4723 T. 19.4.2017 · Yargıtay

ayıp oranında bedel indirimi • bedel iadesi • dava zamanaşımı • davanın kabulü • dürüstlük kuralı • eksik ifa • eksik inceleme • hile • ihbar mükellefiyeti • malın ayıpsız misliyle değiştirilmesi • tazminat davası • ücretsiz onarım isteme hakkı

35
21. HD., E. 2017/624 K. 2017/3218 T. 18.4.2017 · Yargıtay

ağır kusur • anahtar teslim olgusu • bağlı şirket • davanın kabulü • eksik inceleme • iş kazası • işçinin ölümü • manevi zarar • mücbir sebep • müteselsil sorumluluk • muvazaalı işlem • tazminat davası • toplu iş sözleşmesi • uygun illiyet bağı

36
21. HD., E. 2017/1857 K. 2017/3192 T. 18.4.2017 · Yargıtay

ağır kusur • anahtar teslim olgusu • davanın kabulü • iş kazası • işçinin ölümü • istinaf yolu • karşı dava • manevi zarar • mücbir sebep • müteselsil sorumluluk • muvazaa iddiası • tazminat davası • toplu iş sözleşmesi • uygun illiyet bağı

37
21. HD., E. 2016/16688 K. 2017/3199 T. 18.4.2017 · Yargıtay

ağır kusur • anahtar teslim olgusu • bağlı şirket • davanın kabulü • eksik inceleme • iş kazası • işçinin ölümü • manevi zarar • mücbir sebep • müteselsil sorumluluk • muvazaalı işlem • tazminat davası • toplu iş sözleşmesi • uygun illiyet bağı

38
21. HD., E. 2017/754 K. 2017/3215 T. 18.4.2017 · Yargıtay

ağır kusur • anahtar teslim olgusu • bağlı şirket • davanın kabulü • eksik inceleme • iş kazası • işçinin ölümü • manevi zarar • mücbir sebep • müteselsil sorumluluk • muvazaalı işlem • tazminat davası • toplu iş sözleşmesi • uygun illiyet bağı

39
11. HD., E. 2016/1399 K. 2017/2049 T. 11.4.2017 · Yargıtay

senetle ispat zorunluluğu • bilirkişi raporu • görevsizlik kararı • havale ödeyicisi • misli eşya • mükerrer ödeme

40
21. HD., E. 2016/115 K. 2017/2948 T. 10.4.2017 · Yargıtay

alacaklının ihtarı • hakkaniyet indirimi • iş kazası • işgöremezlik hali • manevi zarar • mükerrer ödeme • poliçe • tazminat alacağı

41
13. HD., E. 2016/30366 K. 2017/4055 T. 6.4.2017 · Yargıtay

ağır kusur • ayıp oranında bedel indirimi • ayıplı hizmet • bedel iadesi • bilirkişi raporu • dava zamanaşımı • dürüstlük kuralı • eksik ifa • eksik inceleme • eksik ve ayıplı iş • hile • ihbar mükellefiyeti • malın ayıpsız misliyle değiştirilmesi • satış bedeli • tazminat davası • ücretsiz onarım isteme hakkı

Benzer içeriğe sahip kararları göster

42
HGK., E. 2015/1383 K. 2017/565 T. 29.3.2017 · Yargıtay

resmi tatil günü • ihbar süresi • tazminat alacağı • bilirkişi raporu • sigorta poliçesi • manevi tazminat • fazla çalışma ücreti • direnme kararı • haksız fesih • poliçenin iptali • toplu iş sözleşmesi • cevap dilekçesi • ispat yükü • haklı neden • fesih bildirim süresi • karşı dava

43
15. HD., E. 2017/343 K. 2017/1392 T. 28.3.2017 · Yargıtay

bono • davadan feragat • davanın geri alınması • eser sözleşmesi • feragatın iptali • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi

44
10. HD., E. 2017/60 K. 2017/2624 T. 28.3.2017 · Yargıtay

davanın kabulü • devir sözleşmesi • eksik araştırma ve inceleme • iş kazası • işyeri devri • müteselsil sorumluluk • rücuan tazminat • usuli kazanılmış hak

45
22. HD., E. 2017/6566 K. 2017/6234 T. 27.3.2017 · Yargıtay

aşırı yararlanma • belirli süreli sözleşme • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • davanın kabulü • esaslı hata • hile • ibra sözleşmesi • iş sözleşmesi • kanuni faiz • kısmi ödeme • müteselsil sorumluluk

46
17. HD., E. 2015/19358 K. 2017/3130 T. 23.3.2017 · Yargıtay

davanın kabulü • poliçe • tazminat davası • tazminattan indirim

47
17. HD., E. 2014/20799 K. 2017/3097 T. 23.3.2017 · Yargıtay

bilirkişi raporu • destekten yoksun kalma • manevi tazminat • müteselsil sorumluluk • poliçe • sigortacının sorumluluğu • tazminat davası • tehlike sorumluluğu • zorunlu sigorta

48
17. HD., E. 2014/19275 K. 2017/3135 T. 23.3.2017 · Yargıtay

görevli mahkeme • görevsizlik kararı • karşı dava • poliçe • sorumluluk sigortaları • tazminat davası • ticari işletme

49
HGK., E. 2017/79 K. 2017/542 T. 22.3.2017 · Yargıtay

bilirkişi raporu • direnme kararı • ispat yükü • kanuni temsilci • kira bedeli • maddi tazminat davası • müşterek kusur • ön sorun • ortak kusur • yargılama giderleri • yeni hüküm niteliğinde karar

50
HGK., E. 2017/83 K. 2017/540 T. 22.3.2017 · Yargıtay

bilirkişi raporu • direnme kararı • eksik inceleme • hasar bedeli • mücbir sebep • sigorta poliçesi • zıya

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: