S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 4.793

1
11. HD., E. 2016/8702 K. 2017/2271 T. 19.4.2017

genel işlem koşulları • genel işlem şartları • hakkaniyet ilkesi

sözleşmelerin 6098 sayılı Borçlar Kanunu'nun 20. ve devamı maddelerinde yer alan genel işlem koşulları hükümlerine aykırı düzenlendiğini, emredici nitelikte bulunan genel işlem koşullarına aykırı düzenlenen sözleşme ve hükümlerin geçerli olmayıp, iptali gerektiğini, sözleşmelerdeki taraflara yüklenen yükümler ... yükümlülükler bahşeden nitelikte hazırlanmış sözleşmeler olduğunu, sözleşmelerde genel işlem şartlarına aykırılık olmadığını, ayrıca, sözleşemelerde bir taraf ... reddini istemiştir. Mahkemece, iddia, savunma ve dosya kapsamına göre; taraflar arasında düzenlenen her iki sözleşmenin genel işlem koşullarına, dürüstlük

2
19. HD., E. 2015/5924 K. 2016/809 T. 25.1.2016

davanın kabulü • genel işlem koşulları • genel işlem şartları

, buna göre soyut ve ucu açık sözleşme hükümleriyle davacıdan davaya konu çeşitli isimler adı altında para tahsil edilmesinin genel işlem koşulları ... devamı 20 ve devamı maddelerinde hüküm altına alınan genel işlem şartları kapsamında değerlendirilmesi doğru olmadığı gibi dava konusu alacağın davacının ... birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davalı, davanın reddini istemiştir. Mahkemece toplanan delillere göre, genel işlem şartları kapsamından kaldığı anlaşılan sözleşme koşullarına göre, davalı bankanın davacı kredi kullanan kişiye somut olayda olduğu gibi ipotek fek ücreti

3
11. HD., E. 2015/14979 K. 2016/6785 T. 17.6.2016

davanın kabulü • genel işlem koşulları • genel işlem şartları • içerik denetimi

kalemlerin tahsil edilmiş olmasının genel işlem şartına açıkça aykırı olduğu gerekçesi ile davanın kabulü ile 5.159,87 TL'nin, 5.000,00 TL'si yönünden dava ... komisyon ücreti adı altında tahsil edilen ücretin istirdatı istemine ilişkindir. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 20. maddesinde genel işlem koşulları ... sözleşme hükümleri olarak tanımlanmış, aynı Kanun'un 21. maddesinde ise karşı tarafın menfaatine aykırı genel işlem koşullarının sözleşmenin kapsamına ... sağlamasına ve karşı tarafın da bu koşulları kabul etmesine bağlı olduğu, aksi takdirde, genel işlem koşullarının yazılmamış sayılacağı, sözleşmenin niteliğine

4
11. HD., E. 2015/14300 K. 2016/4609 T. 25.4.2016

bilirkişi raporu • genel işlem koşulları • genel işlem şartları

devamında düzenlenen Genel İşlem koşulları olarak nitelenmesi gerektiği, içeriği davacı tarafından öğrenilip kabul edildiği ispatlanamadığından BK 21 maddesi ... , mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına ve her ne kadar genel işlem şartlarına dair 6098 sayılı TBK'daki düzenlemeler sözleşme tarihi itibariyle uygulanması mümkün değilse de istirdatı isnenen alacak kalemleriyle ilgili davalı

5
11. HD., E. 2016/1895 K. 2016/6034 T. 1.6.2016

eksik inceleme • genel işlem koşulları • genel işlem şartları • kredi sözleşmesi

soruna Türk Borçlar Kanunun "Genel İşlemler Koşulları" başlıklı bölüm değerlendirilerek yaklaşılması gerektiğini, yasanın 20. ve devamı maddelerine anlatılan prensipler nazara alındığında müvekkilin talebi ve dolayısı ile uyuşmazlığın hukuki zemininin daha net anlaşılacağını, genel işlem koşullarının bahsettiği husus ile somut olayın birlikte değerlendirildiğinde, genel işlem koşullarıyla ilgili hükümler, sundukları hizmetleri kanun veya yetkili makamlar ... sözleşme 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun yürürlüğe girmesinden önce imzalandığından anılan Kanun'un genel işlem koşullarına ilişkin hükümleri bu

6
11. HD., E. 2019/1251 K. 2020/4358 T. 22.10.2020

genel işlem koşulları • genel işlem şartları • davanın kabulü

sayılı Borçlar Kanunu hükümlerinin uygulanması sonucunda sözleşmede yer alan hükümlerin genel işlem koşullarına ilişkin TBK 20 ve devamı maddeleri uyarınca ... gerekçe ile davanın kabulüne karar verilmiştir. Ancak, mahkemece sözleşmede bulunan hükümlerin TBK'nın 20-25. maddelerinde düzenlenen genel işlem şartlarına aykırı olduğundan bahisle hüküm tesisi cihetine gidilmiş ise de, dava konusu Genel Türev İşlemler Çerçeve Sözleşmesi 08.01.2010, Bariyerli Opsiyon

7
13. HD., E. 2014/8366 K. 2014/11767 T. 14.4.2014

davanın kabulü • genel işlem koşulları • genel işlem şartları • kredi sözleşmesi

kapsamında davacıdan tahsil edilen ücretlerin borçlar kanununda düzenlenen 20 ve 25. maddesindeki genel işlem şartlarına aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle ... edilen ücretlerin tahsilini istemiş, mahkemece 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı T.B.K’nun Genel İşlem Koşullarını düzenleyen 20-25 ... tasfiye halinin mevcut olmamasına göre, salt genel işlem şartlarına aykırılığın ise kamu düzeni ve genel ahlak kapsamında bulunmamasına göre 6098 sayılı Yasa'nın Genel İşlem Koşullarına ilişkin 20-25 maddelerinin gerçekleşen somut uyuşmazlığın çözümünde uygulama olanağı bulunmadığı anlaşılmaktadır. Taraflar

8
19. HD., E. 2016/4371 K. 2016/15388 T. 1.12.2016

bilirkişi raporu • genel işlem koşulları • genel işlem şartları • kredi sözleşmesi

ederken kredinin erken kapatılması talebinde bulunulduğunu, davalı bankaya ödenen erken kapama komisyon bedelinin genel işlem şartlarına aykırı olduğunu ... , davacının erken kapama komisyon bedelinin BK'nun 20. maddesinde tanımlanan genel işlem koşullarına aykırı olduğu iddiasının haklı bulunmadığı gerekçesiyle

9
11. HD., E. 2018/2587 K. 2018/5461 T. 19.9.2018

genel işlem şartları

, iddia, savunma, toplanan deliller ve tüm dosya kapsamına göre; sözleşmenin genel işlem şartı niteliği taşıdığı, bu sözleşmenin bu maddesinin bu şekli ile

10
13. HD., E. 2013/28871 K. 2014/2732 T. 3.2.2014

genel işlem koşulları

gerekir. 2-Standart sözleşmeler, içeriğini kısmen veya tamamen genel işlem koşullarının oluşturduğu, tarafların karşılıklı Müzakereleri sonucu değil ... genel işlem koşullarının, haksız şart olduğuna ilişkin bir karine öngörülmüştür. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 6.maddesinin üçüncü fıkrasına

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: