Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

TEMYİZ EDEN (DAVALI): Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

VEKİLİ: Av. K1 - Aynı adreste

KARŞI TARAF (DAVACI):F1 Otomotiv Sanayi A.Ş.

VEKİLLERİ : Av. K2, Av. K3

İSTEMİN KONUSU :Danıştay Onüçüncü Dairesi'nin 14/06/2017 günlü, E:2013/3579, K:2017/1936sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem:Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 29/12/2010 tarih ve 3002 sayılı kararı eki 21 Dağıtım Şirketi İçin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esasların 1. maddesinin (A) bendindeki "Sanayi sicil belgelerinin vize bitim tarihinin içinde bulunduğu fatura döneminden sonraki ilk fatura dönemi sonuna kadar yenilenerek dilekçe ekinde ibraz edilmemesi halinde tüketimleri ticarethane abone grubu tarifesinden faturalandırılır."ibaresinin iptali istenilmiştir.

Daire kararının özeti: Danıştay Onüçüncü Dairesi'nin 14/06/2017 günlü, E:2013/3579, K:2017/1936sayılı kararıyla;

Davacı şirket ile F2 Elektrik Dağıtım A.Ş. (F2) arasında 07/09/2009 tarihinde yüksek gerilim elektrik enerjisi perakende satış sözleşmesi imzalandığı, bu sözleşmede davacının sanayi elektrik abonesi olarak yer aldığı, F2'ın 18/01/2013 tarihli yazısıyla söz konusu tarihte yürürlükten kaldırılmış olan 29/12/2010 tarih ve 3002 sayılı Kurul kararı ile onaylayan "21 Dağıtım Şirketi İçin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esasların (3002 sayılı Usul ve Esaslar) 1. maddesine dayanarak,"Sanayi sicil belgesinin vizesinin vize bitim tarihinin içinde bulunduğu fatura döneminden sonraki ilk fatura dönemi sonuna kadar yenilenerek ibraz edilmediği" gerekçesiyle, 2010/12-2012/12 dönemindeki tüketime, 5.486.872,40-TL sanayi-ticaret farkı hesaplandığı ve ödenmesi talebinde bulunulduğu, davacının yasal süresi içinde faturaya itiraz ettiği ve F2'ın uygulamasının 18/12/2012 tarih ve 4193 sayılı Kurul kararı uyarınca 01/01/2013 tarihinde yürürlüğe girmiş olan "Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Perakende Satış Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar"a ve 4193 sayılı Kurul kararı ile mülga hâle gelmiş olan 3002 sayılı Usul ve Esaslar'a aykırı olduğu gerekçesiyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na başvurarak hukuka aykırı olarak düzenlenmiş olan faturanın iptali de dahil olmak üzere konuyla ilgili idari bir işlem yapılmasını talep ettiği, Kurul'un verdiği yanıtta, F2'ın, bazı sanayi kuruluşlarına sanayi sicil belgesi sürelerinin dolmakta olduğuna ilişkin uyarı yaparken, bazı şirketlere bu ikazları yapmayarak "eşit taraflar arasında ayırım gözetilmemesi ilkesine" aykırı davranmasının 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 9. maddesinin 2. fıkrası ile Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 25. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi hükmüne aykırı olduğunun tespit edildiği, ancak, faturanın "3002 sayılı Kurul kararı ekinde yer alan 21 Dağıtım Şirketi İçin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esasların (Usul ve Esaslar'ın) 1.maddesinin A fıkrasının "Sanayi sicil belgelerinin vize bitim tarihinin içinde bulunduğu fatura döneminden sonraki ilk fatura donemi sonuna kadar yenilenerek dilekçe ekinde ibraz edilmemesi halinde tüketimleri ticarethane abone grubu tarifesinden faturalandırılır."hükmüne aykırılık teşkil etmediği gerekçesiyle hukuka uygun bulunduğu; Kurul'un fatura iptali yönünde idari işlem tesis etmemesi ve fark faturası düzenlenmesini hukuka uygun bulması üzerine bu işlemin iptali için Ankara 9. İdare Mahkemesi nezdinde açılan davanın derdest olduğunun anlaşıldığı;

Uyuşmazlığın çözümlenebilmesi açısından görevli dağıtım şirketlerinin abonelerin abonelik statüsünü etkileyen işlemler yapmadan önce müşterilerini bilgilendirme yükümlülüğü olup olmadığının tespitinin gerektiği;

Elektrik piyasasında yer alan müşterilerin yeterli, verimli, güvenli, sürekli ve ekonomik hizmet almaları ve hizmet seçeneklerini öğrenmelerini teminen şirketler tarafından bilgilendirilmeleri gerektiği, bilgilendirmenin dağıtım şirketleri bakımından bir yükümlülük olduğu, bu bilgilendirmenin elektrik enerjisi satın alan abonelerin hak ve yükümlülüklerini, hizmetin verimli ve kesintisiz sağlanmasına ilişkin olarak uyulması gereken hizmet kalitesi standartlarını, elektrik enerjisi tüketiminin tespiti ve fatura edilmesini, hizmete yönelik şikâyetlerin yapılmasını, bu şikâyetlerin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ile zararın tazmini konularında önceden bilgilendirilmeyi ve bilgilendirme sonucunda ortaya çıkacak sonuçları öngörmeyi kapsadığı;

Dava konusu 3002 sayılı Usul ve Esasların 1. maddesinin (A) bendinde, "Sanayi sicil belgelerinin vize bitim tarihinin içinde bulunduğu fatura döneminden sonraki ilk fatura dönemi sonuna kadar yenilenerek dilekçe ekinde ibraz edilmemesi halinde tüketimleri ticarethane abone grubu tarifesinden faturalandırılır." düzenlemesi yer almış ise de, Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği'nin 31. maddesine aykırı olarak, sanayi sicil belgesinin süresinde ibraz edilmemesi hâlinde abone grubunun değiştirileceğine ilişkin herhangi bir bilgilendirme yükümlülüğüne yer vermediği;

Kaldı ki, 3002 sayılı Usul ve Esaslar, 28/12/2012 tarih ve 28511 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak 01/01/2013 tarihinde yürürlüğe girmiş olan, 18/12/2012 tarih ve 4193 sayılı Kurul kararına konu "Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Perakende Satış Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar"ın 29. maddesi ile yürürlükten kaldırılmış olup, 4193 sayılı Usul ve Esaslar'ın 2.2 ve 28. maddeleriyle, dağıtım şirketinin sanayi sicil belgelerinin vize bitim tarihinden en az iki ay önce ilgili aboneyi yazılı olarak bilgilendirmesi, bu bilgilendirmeye rağmen vize bitim tarihinden itibaren otuz gün içinde yenilenmiş vize ibraz edilmez ise fark tahakkuku yapılması gerektiğinin düzenlendiği;

4193 sayılıUsul ve Esaslar'da eski düzenlemeden farklı olarak açıkça aboneyi "önceden bilgilendirme/uyarma" yükümlülüğü getirildiği

Aynı şekilde "Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği"ni yürürlükten kaldıran ve 08/05/2014 tarih ve 28994 sayılı Resmî Gazete'de yayımlarak yürürlüğe giren "Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği"nde de dağıtım şirketi ile görevli tedarik şirketlerinin tüketicilerin yeterli, güvenli, sürekli ve kolay bir şekilde hizmet almalarını ve hizmet seçeneklerini öğrenmelerini teminen, gerekli bilgilendirme faaliyetini yerine getirmekle yükümlü olduğunun açıkça düzenlendiği;

Bu itibarla, sanayi sicil belgesinin süresinde ibraz edilmemesi hâlinde abone grubunun değiştirileceğine ilişkin bilgilendirme yükümlülüğüne yer verilmeyen 3002 sayılı Usul ve Esaslar'ın 1. maddesinin (A) bendinde yer alan dava konusu düzenlemede hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Belirtilen gerekçelerle dava konusu 29/12/2010 tarih ve 3002 sayılı Kurul kararı eki 21 Dağıtım Şirketi İçin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esasların 1. maddesinin (A) bendindeki "Sanayi sicil belgelerinin vize bitim tarihinin içinde bulunduğu fatura döneminden sonraki ilk fatura dönemi sonuna kadar yenilenerek dilekçe ekinde ibraz edilmemesi halinde tüketimleri ticarethane abone grubu tarifesinden faturalandırılır."ibaresihukuka aykırı bulunarak iptaline karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI :Davalı idare tarafından, Daire kararında bahsedilen "Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği"nin 31. maddesinde, tüketiciye önceden bilgilendirme yapılacağına ilişkin düzenleme bulunmadığı; kaldı ki, dağıtım şirketinin bilgilendirme yükümlülüğünü abonelik sözleşmesinde yerine getirdiği, sözleşmenin "Özel Hususlar" başlıklı 3 numaralı ekinin 3. maddesinde sanayi sicil belgesinin vize bitim tarihinin içinde bulunduğu fatura döneminden sonraki ilk fatura dönemi sonuna kadar yenilenerek ibraz edilmemesi halinde tüketimlerinin ticarethane abone grubu tarifesinden faturalandırılacağının belirtildiği, Daire kararında 29/12/2010 tarihli, 3002 sayılı Kurul kararıyla 18/12/2012 tarihli, 4193 sayılı Kurul kararının karşılaştırılmasının iptal kararına haklı gerekçe oluşturmayacağı ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI :Davacı tarafından, Danıştay Onüçüncü Dairesince verilen kararın usul ve hukuka uygun bulunduğu ve temyiz dilekçesinde öne sürülen nedenlerin, kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı belirtilerek temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ K4'NUN DÜŞÜNCESİ :Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Daire kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, dosya tekemmül ettiğinden yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin işin gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY :

Davacı şirket ile F2 Elektrik Dağıtım A.Ş. (F2 arasında 07/09/2009 tarihinde imzalanan yüksek gerilim elektrik enerjisi perakende satış sözleşmesinde davacı şirketin ana abone grubunun sanayi, uygulanacak tarife grubunun normal sanayi olarak belirlendiği, F2'ın 18/01/2013 tarihli yazısıyla, 29/12/2010 tarih ve 3002 sayılı Kurul kararı ile onaylayan "21 Dağıtım Şirketi İçin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar"ın (3002 sayılı Usul ve Esaslar) 1. maddesine dayanarak,"Sanayi sicil belgesinin vizesinin vize bitim tarihinin içinde bulunduğu fatura döneminden sonraki ilk fatura dönemi sonuna kadar yenilenerek ibraz edilmediği" gerekçesiyle, 2010/12-2012/12 dönemindeki tüketime, 5.486.872,40-TL sanayi-ticaret farkı hesaplanması üzerine, davacının faturaya itiraz ettiği ve F2'ın uygulamasının 18/12/2012 tarih ve 4193 sayılı Kurul kararı uyarınca 01/01/2013 tarihinde yürürlüğe girmiş olan "Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Perakende Satış Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar"a ve 4193 sayılı Kurul kararı ile mülga hâle gelmiş olan 3002 sayılı Usul ve Esaslar'a aykırı olduğu gerekçesiyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na başvurarak hukuka aykırı olarak düzenlenmiş olan faturanın iptali de dahil olmak üzere konuyla ilgili idari bir işlem yapılmasını talep ettiği, Kurul'un, F2'ın, bazı sanayi kuruluşlarına sanayi sicil belgesi sürelerinin dolmakta olduğuna ilişkin uyarı yaparken, bazı şirketlere bu ikazları yapmayarak "eşit taraflar arasında ayırım gözetilmemesi ilkesine" aykırı davranmasının 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 9. maddesinin 2. fıkrası ile "Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği"nin 25. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi hükmüne aykırı olduğunun tespit edildiği, ancak, faturanın "3002 sayılı Kurul kararı ekinde yer alan 21 Dağıtım Şirketi İçin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esasların (Usul ve Esaslar'ın) 1. maddesinin A fıkrasının "Sanayi sicil belgelerinin vize bitim tarihinin içinde bulunduğu fatura döneminden sonraki ilk fatura dönemi sonuna kadar yenilenerek dilekçe ekinde ibraz edilmemesi halinde tüketimleri ticarethane abone grubu tarifesinden faturalandırılır."hükmüne aykırılık teşkil etmediği gerekçesiyle hukuka uygun bulunmuştur.

Bunun üzerine temyizen incelenen dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT :

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 30. maddesiyle başlığı "Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun" olarak değiştirilen 4628 sayılı Kanun'un dava konusu Kurul kararının tesis edildiği tarih itibarıyla yürürlükte bulunan 1. maddesinde, "Bu Kanunun amacı; elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması için, rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösteren, mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir elektrik enerjisi piyasasının oluşturulması ve bu piyasada bağımsız bir düzenleme ve denetimin yapılmasının sağlanmasıdır." kuralına; 2. maddesinin 2. fıkrasında, "Piyasada faaliyet gösterecek tüzel kişilerin faaliyetlerinde uymaları gereken usul ve esaslar bu Kanun ve ilgili yönetmeliklerle düzenlenir." kuralına; 13. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinde, "Kurul onaylı tarifelerin hüküm ve şartları, bu tarifelere tabi olan tüm gerçek ve tüzel kişileri bağlar. Bir gerçek veya tüzel kişinin tabi olduğu tarifede öngörülen ödemelerden herhangi birisini yapmaması hâlinde, söz konusu hizmetin durdurulmasını da içeren usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. Tarife onayı gerektiren bir lisansın verilmesi ile birlikte, içinde bulunulan yıla ait tarife de Kurulca incelenerek onaylanır." kuralına yer verilmiş; 5. maddesinin 6. ve 7. fıkralarında ise, "Tüketicilere güvenilir, kaliteli, kesintisiz ve düşük maliyetli elektrik enerjisi hizmeti verilmesini teminen gerekli düzenlemeleri yapmak, bu Kanun hükümlerinin uygulanması ve bu Kanunla kendisine verilen görevleri yerine getirmek için gerekli olan ve piyasada rekabeti geliştirmeye yönelik olarak gerçek ve tüzel kişilerin uymaları gereken, talimatları ve tebliğleri, şebeke yönetmeliğini, dağıtım yönetmeliğini, müşteri hizmetleri yönetmeliğini ve dengeleme ve uzlaştırma yönetmeliğini onaylamak." Kurul'un görev ve yetkileri arasında sayılmıştır.

"Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği"nin dava konusu işlemin tesis edildiği tarihte yürülükte bulunan "Abone grupları"başlıklı 22. maddesinde, "Tarife önerilerinde yer alan abone grupları temel olarak mesken, sanayi, ticarethane, tarımsal sulama ve aydınlatma gruplarından oluşur. Tarifeleri düzenlemeye tabi tüzel kişiler tarafından alt gruplar ya da bölgesel özellikler ve yük eğrilerine göre yeni abone grupları önerilebilir. Ancak, aynı abone grubuna dahil edilen tüketicilerin benzer maliyet yapısına ve benzer tüketim veya talep eğilimine sahip olması zorunludur." temel abone grupları belirlenmiştir.

29/12/2010 tarihli, 3002 sayılı Kurul kararı ekinde yer alan "21 Dağıtım Şirketi İçin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar"ın 1. maddesinin (A) bendinde, "6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununda tanımı yapılan ve ilgili resmi kuruluşça onaylı sanayi sicil belgesini ibraz eden sanayi işletmeleri bu abone grubu kapsamındadır. Sanayi abone grubu tarifesi uygulanması bakımından sanayi sicil belgelerinin, ilgili resmi kuruluş tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde geçerliliği esas olup, ilgili resmi kuruluş tarafından vize edilen sanayi sicil belgelerinin onaylı bir sureti eş zamanlı olarak dilekçe ekinde ibraz edilir. Sanayi sicil belgelerinin vize bitim tarihinin içinde bulunduğu fatura döneminden sonraki ilk fatura dönemi sonuna kadar yenilenerek dilekçe ekinde ibraz edilmemesi halinde tüketimleri ticarethane abone grubu tarifesinden faturalandırılır."düzenlemesi yer almaktadır.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği'nin yukarıda anılan 22. maddesinde temel abone grupları belirlenmiş olup, sanayi abone grubu diğer abone gruplarına göre tarifesi daha düşük olan tarife gruplarındandır.

Sanayi abone grubuna uygulanan tarifeden yararlanma hakkı elde edebilmek için tüketicilerin bu durumlarını kanıtlamaları, hakkın devamı için de sanayi faaliyetinin sürdürüldüğüne ilişkin sanayi sicil belgesinin görevli tedarik şirketine sunulması gerekmektedir. Aksi halde dava konusu düzenleme uyarınca tüketimleri ticarethane abone grubu tarifesinden faturalandırılmaktadır.

Uyuşmazlık, görevli dağıtım şirketlerinin, sanayi sicil belgesi vizesi bitmiş abonelerinin tarifesini ticarethane abone grubu tarifesinden faturalandırmadan önce müşterilerini bilgilendirme yükümlülüğü olup olmadığına ilişkindir.

Davacı şirketin F2 Elektrik Dağıtım A.Ş. ile yüksek gerilim elektrik enerjisi perakende satış sözleşmesi imzaladığı tarihte yürürlükte olan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 24/08/2006 günlü, 875 sayılı kararıyla belirlenen "20 Dağıtım Şirketi İçin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar"ın 1.maddesinin (A) bendinde; "6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununda tanımı yapılan ve ilgili resmi kuruluşça onaylı sanayi sicil belgesini ibraz eden sanayi işletmeleri bu abone grubu kapsamındadır. Sanayi sicil belgelerinin vize bitim tarihinin içinde bulunduğu fatura döneminden sonraki ilk fatura dönemi sonuna kadar yenilenerek ibraz edilmemesi halinde, tüketimleri ticarethane abone grubu tarifesinden faturandırılır."kuralına yer verilmiş; aynı şekilde, sözleşmenin "Özel Hususlar" başlıklı 3 numaralı ekinin 3. maddesinde sanayi sicil belgesinin vize bitim tarihinin içinde bulunduğu fatura döneminden sonraki ilk fatura dönemi sonuna kadar yenilenerek ibraz edilmemesi halinde tüketimlerinin ticarethane abone grubu tarifesinden faturalandırılacağı açıkça düzenlenmiş olduğu görüldüğünden konunun davacı şirket açısından yeni bir yükümlülük olarak değerlendirilmesi mümkün değildir.

Bu nedenle, uyuşmazlık konusu dönemde yürürlükte olan mevzuatta sanayi abone grubundan faturalandırılan şirketlere yenilenen vizenin ibraz edilmemesi halinde ticarethane abone grubundan faturalandırma yapılmadan önce bilgilendirme yapılacağına ilişkin bir düzenleme yer almadığı ve abonelik sözleşmesi kurulurken şirketlerin açıkça bilgilendirildiği hususları birlikte değerlendirildiğinde uyuşmazlık konusu düzenlemede hukuka aykırılıkgörülmemiştir.

Bu itibarla, dava konusu işlemin iptali yönündeki Daire kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. 2577 sayılı Kanun'un 49. maddesine uygun bulunan davalı idarenin temyiz isteminin kabulüne;

2. Dava konusu düzenlemenin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptaline ilişkin Danıştay Onüçüncü Dairesi'nin 14/06/2017 günlü, E:2013/3579, K:2017/1936 sayılı kararının BOZULMASINA,

3. Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Daireye gönderilmesine,

4. Kesin olarak, 31/01/2019 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

KARŞIOY

X-Temyiz edilen kararla ilgili dosyanın incelenmesinden; Danıştay Onüçüncü Dairesince verilen kararın usul ve hukuka aykırı bulunmadığı, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenlerinin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından, temyiz isteminin reddi ile temyize konu kararın onanması gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz.