Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Referans kopyala
Görüntüleme Ayarları:
mirasçılardan mal kaçırma • tapu iptali • davanın kabulü

DAVA TÜRÜ : TAPU İPTALİ VE TESCİL

Taraflar arasında görülen davada;

Davacı, miras bırakan annesi Ç. Ü.'ın, 3 ve 5 numaralı bağımsız bölümlerini diğer mirasçılardan mal kaçırmak ve ileride davalı oğlu S. Ü.'ye devrini sağlamak amacıyla, S. Ü.'nin arkadaşları olan diğer davalılara satış suretiyle temlik ettiğini, yapılan temliklerin muvazaalı olduğunu ileri sürerek, payı oranında iptal-tescil isteğinde bulunmuş, yargılama sırasında taşınmazların el değiştirdiğini belirterek HUMK'un 186. maddesi gereğince isteğini tazminata dönüştürmüştür.

Davalılar, davanın reddini savunmuşlardır.

Mahkemece, çekişme konusu temliklerin muvazaalı olduğu gerekçesi ile davalı S. Ü. yönünden davanın kabulüne, diğer davalılar yönünden davanın reddine karar verilmiştir.

Karar, davalı S. Ü. vekili tarafından süresinde temyiz edilmiş olmakla; Tetkik Hakimi V. D.'ın raporu okundu. Düşüncesi alındı. Dosya incelendi. Gereği görüşülüp, düşünüldü.

-KARAR-

Dava, muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı miras payı oranında iptal ve tescil isteğine ilişkin olup, yargılama sırasında taşınmazların el değiştirdiği iddiası ile Hukuk Usulu Muhakemesi Kanunun 186. maddesi gereğince istek tazminata dönüştürülmüştür.

Mahkemece, temliklerin muvazaalı olduğu gerekçesi ile davalı S. Ü. yönünden tazminat isteğinin kabulüne, diğer davalılar yönünden ise davanın reddine karar verilmiştir.

Toplanan delillerden ve tüm dosya içeriğinden; davacının 17.07.2008 tarihinde ölen miras bırakan Ç. Ü.'in kızı, davalı S. Ü.'nin murisin oğlu, diğer davalıların ise 3. kişiler oldukları, miras bırakanın 3 numaralı mesken nitelikli bağımsız bölümünü 29.07.2005 tarihinde davalı Ö.'a, Ö.'un da 29.07.2009 tarihinde dava dışı A. İ.'e, murisin yine 5 numaralı bağımsız bölümünü de 19.10.2005 tarihinde davalı İ.'ye satış sureti ile temlik ettiği, İ.'nin de yargılama aşamasında 12.10.2009 tarihinde dava dışı Y. Ş.'a yine satış sureti ile devrettiği, bunun üzerine davacının Hukuk Usulu Muhakemeleri Kanununun 186. maddesi uyarınca isteğini bedele hasrettiği anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere; tapu iptal tescil davaları kayıt malikleri aleyhine açılır. Somut olayda davalı Ö., dava tarihinden önce 3 numaralı bağımsız bölümü 3 kişiye devrettiğinden kayıt maliki değildir. Öyleyse, 3 numaralı bağımsız bölümün kayıt maliki aleyhine açılmış bir dava bulunmadığına göre kural olarak ıslah yolu ile isteğin bedele dönüştürülmesine yasal olanak olmadığı gibi somut olayda anılan bağımsız bölüm yönünden HUMY'nun 186.maddesi uygulanarak bedelin hüküm altına alınması doğru değildir.

Öte yandan; 5 numaralı bağımsız bölümü satın alan İ.'nin murisin oğlu olan diğer davalı S. Ü.'nin yakın arkadaşı olduğu, satın almasına rağmen taşınmazı hiç kullanmadığı, kiralarının ölünceye kadar miras bırakan tarafından tahsil edildiği, dolayısıyla davalı İ.'nin emanetçi olduğu anlaşılmaktadır.

Hal böyle olunca; dava tarihi itibari ile kayıt maliki olmayan davalı Ö. hakkındaki davanın reddine, 5 numaralı bağımsız bölüm yönünden tazminatın da davalı İ.'den tahsiline karar verilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir.

Davalı S. Ü. vekilinin temyiz itirazları belirtilen sebeplerle yerindedir. Kabulü ile hükmün HUMK'un 428. maddesi gereğince açıklanan nedenlerden ötürü BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 16.2.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

©2019 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.