Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Referans kopyala
Görüntüleme Ayarları:
tapu iptali • mirasçilardan mal kaçirma • tenkis talebi

DAVA TÜRÜ : TAPU İPTALİ VE TESCİL.TENKİS,TAZMİNAT

Yanlar arasında görülen tapu iptali ve tescil,tenkis,tazminat davası sonunda, yerel mahkemece davanın reddine ilişkin olarak verilen karar davacı vekili yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi J. F. 'un raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü;

-KARAR-

Dava, muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı, tapu iptali ve tescil,tazminat; olmadığı takdirde tenkis isteğine ilişkin olup, mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir.

Dosya içeriğinden ve toplanan delillerden;tarafların ortak miras bırakanı V. Ç. tarafından çekişmeli 4 parsel sayılı taşınmazda 1 nolu bağımsız bölümün 18.10.1991 tarihinde bağış suretiyle davalı H. Ç.'e temlik edildiği; mirasbırakanın adına kayıtlı diğer çekişmeli 12 parselde 4 nolu bağımsız bölümü 19.09.2002 tarihinde satış suretiyle dava dışı P.'ye temlik ettiği,onunda davalıya 22.10.2001 de sattığı,davalının da anılan bağımsız bölümü 08.03.2004 tarihinde dava dışı X. İ.'ya satış suretiyle devrettiği anlaşılmaktadır.

Davacı N. Ç.'in; miras bırakanın gerçekleştirmiş olduğu bu temliklerin, mirasçıdan mal kaçırma amaçlı ve muvazaalı olduğunu ileri sürerek eldeki davayı açtığı;mahkemece,muvazaa iddiası kanıtlanamadığından ve tenkis davasının 1 yıllık sürede açılmamış bulunması nedeni ile yapılan bağışın da mirasçılardan mal kaçırma amaçlı yapıldığının kanıtlanamaması nedeni ile davacının tüm taleplerinin reddine karar verildiği görülmektedir.

Hemen belirtilmelidir ki; miras bırakanın, satış yoluyla temlik ettiği çekişmeli 12 parselde 4 nolu bağımsız bölüm dışında kalan ve davalıya bağış yolu ile intikali sağlanan 4 parselde 1 nolu bağımsız bölüm yönünden; temlikin 18.10.1991 tarihinde yapıldığı, mirasbırakanın ise 15.02.2006 tarihinde öldüğü ve davanın 08.09.2008 tarihinde açıldığı gözetildiğinde tenkis davasının 1 yıllık sürede açılmamış bulunması nedeni bu parsel yönünden davanın reddine karar verilmiş olmasında bir isabetsizlik yoktur.Davacının bu yöne değinen temyiz itirazları yerinde değildir.Reddine.

Ne var ki; miras bırakanın,satış yolu ile temlik ettiği 12 parselde 4 nolu bağımsız bölümün mirasbırakan adına kayıtlı iken davalının arkadaşı olan dava dışı P.'ye satış suretiyle devredildiği,onunda kısa bir süre sonra davalıya temlik ettiği,davalının ikinci eş olduğu ve davacının ise birinci eşten olma çocuğu olduğu,davalının ev hanımı olup alım gücünün bulunmadığı anlaşıldığından ayrıca dosya içerisindeki tanık beyanları,bilgi ve belgeler birlikte değerlendirildiğinde işlemin mirasçıdan mal kaçırma amaçlı ve muvazaalı olarak yapıldığında kuşku yoktur.

Hal böyle olunca;satış suretiyle temlik edilen taşınmaz yönünden davanın kabul edilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile reddine karar verilmiş olması doğru değildir.

Davacı vekilinin temyiz itirazları yerindedir. Kabulü ile hükmün açıklanan nedenlerden ötürü (6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK.'nın 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 21.03.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.