Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Referans kopyala
Görüntüleme Ayarları:

Davacı : Alacaklı : W. C.

Davalı :Borçlu : C. R. J. Mak.San.Ltd. Şti.

Üçüncü Şahıs :

Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Dayanak kira sözleşmesinde kira parasının, her ayın 5 ve 9’ u arası ödeneceği öngörülmüştür. Sözleşmede ödeme tarihi belirlenmiş olduğundan ayrıca faiz yönünden borçlunun temerrüde düşürülmesi için Borçlar Kanununun 101/2. maddesi gereğince ihtara gerek bulunmamaktadır. Faize itirazın bu ilkeler doğrultusunda incelenerek bir karar verilmek gerekirken borçlunun temerrüde düşürülmediğinden bahisle bu yöne ilişkin itirazın kaldırılması isteğinin reddine karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile merci kararının yukarıda açıklanan nedenle faize yönelik itirazın kaldırılması bölümüne hasren İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 28.01.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.