Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

Borçlu vekili, sair iddiasının yanında satış ilanının usulsüz tebliğ edildiğini ileri sürerek menkul ihalesinin feshi istemiyle icra mahkemesine başvurmuş, mahkemece, satış ilanı tebliğinin usulsüz olduğu gerekçesiyle ihalenin feshine karar verilmiştir.

İİK’nun 114/2. maddesi gereğince, menkul malların ihalesine ilişkin satış ilanının taraflara tebliği zorunlu değildir. Ancak; satış kararında ilanın ilgililere tebliği yönünde karar verilmişse, bu durumda satış ilanının tebliğ edilmemesi ihalenin feshini gerektirir.

Somut olayda, icra müdürlüğünce düzenlenen 26.12.2013 tarihli satış kararında; "Taşınır satışının bilgi amaçlı …. borçlu …….tebliğine, menkullerde taraflara tebliğ şartı olmadığından tebligatların bila dönmesi durumunda da satış işlemlerine devam edilmesine" karar verildiği, daha sonra borçluya 7201 sayılı TK'nun 12. ve 13. maddelerine aykırı olarak satış ilanının tebliğ edildiği anlaşılmıştır.

Taşınır ihalesinde, satış ilanı tebligatı zorunlu olmayıp, 26.12.2013 tarihli satış kararında bu hususa değinilerek, sadece bilgi amaçlı tebligat yapılacağı belirtilmiştir. Dolayısıyla borçlu, bu durumda, satış ilanının usulsüz olduğu iddiasıyla ihalenin feshi isteminde bulunamaz.

O halde, mahkemece, borçlunun ihalenin feshi nedeni olarak ileri sürdüğü diğer iddiasının incelenerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile ihalenin feshi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 09/10/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.