Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine dair verilen hükmün, süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

-K A R A R-

Davacı vekili; müvekkiline ait aracın karıştığı kaza sonucu yaralanan karşı araç sürücüsüne SGK. tarafından ödenen 6.525,41 TL geçici iş göremezlik ödeneğinin kendisinden rücuen tahsil edildiğini, trafik sigortacısı olan davalının teminat kapsamında olmasına rağmen söz konusu bedeli kendisine ödemekten kaçındığını, yürütülen icra takibine itiraz ettiğini belirterek, itirazın iptali ile takibin 7.192,35 TL üzerinden devamına ve icra inkar tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı sigorta şirketi vekili; geçici iş göremezlik tazminatının tedavi giderleri teminatı içerisinde değerlendirilmesi ve 6111 sayılı yasa gereğince Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanması gerektiğini öne sürerek, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece; davacı tarafından ödenen geçici iş göremezlik tazminatının 6111 sayılı yasanın 58, 59, geçici 1 ve 2. maddeleri gereğince tedavi gideri kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, tedavi giderinin davalı sigortacıdan rücuen tahsilinin mümkün olmadığı gerekçesiyle davanın reddine kararı verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava; itirazın iptali istemine ilişkindir.

Davalı sigorta şirketi, kazaya neden olan aracın zorunlu mali sorumluluk sigortacısıdır.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 91. maddesi ve Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları A-1. maddesinde, sigortacı poliçede belirtilen aracın işletilmesi sırasında bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre işletene düşen hukuki sorumluluğu zorunlu sigorta limitlerine kadar temin edeceği, düzenlenmiştir. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanuna göre, zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorunludur.

Davalı sigorta şirketinin poliçe limitinin, bedeni zararlar için 175.000 TL olarak belirlendiği anlaşılmaktadır.

Geçici iş göremezlik zararı bedeni zarar teminatı ile Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta poliçesi kapsamında olup, 6111 sayılı yasa uyarınca tedavi gideri kapsamında değerlendirilemez.

O halde, mahkemece, işin esasına girilip geçici iş göremezlik tazminatının tespiti için bilirkişi incelemesi yaptırılarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi isabetli değildir.

Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine, 14.10.2014 günü oybirliğiyle karar verildi.