Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

Taraflar arasındaki iflas davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

Davacı vekili, müvekkilinin davalıya ait inşaatın altyapı işlerini üstlendiğini, davalının sözleşmeyi iptal etmesinden sonra inşaat alanına getirilen malzemenin iade edilmediğini, malzemenin iadesi ile ilgili ilamın icraya konulduğunu, davalının ödeme yapmaktan kaçındığını ileri sürerek davalının iflasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili cevabında, malzemelerin depoda mevcut bulunduğunu, 39.000.000.000.-TL. alacak iddiasının gerçek dışı olduğunu belirterek davanın reddini istemiştir.

Mahkemece iddia, savunma ve toplanan delillere göre para ve teminat alacakları için borçlunun iflasının istenebileceği menkul eşya teslimine ilişkin ilamın icrasında iflas istenemeyeceği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekilince temyiz edilmiştir.

ilamlı icra takibine konu ilamda "inşaat ve tesisat malzemelerinin davacıya aynen iadesine, mümkün olmadığı takdirde takiple bağlı kalınarak 4.000.000.000.-TL.'nın davalıdan reeskont faiziyle birlikte tahsiline" karar verilmiş ve bu karar Yargıtay Onbeşinci Hukuk Dairesince onandıktan sonra kesinleşmiştir. Davacı bu itama dayanarak davalıya icra emri göndermiş, icra emrinde belirtilen matların teslim edilmediğini ve alacağın ödenmediğini iteri sürerek İİK.nun 177/4. maddesi uyarınca ilam borçlusunun iflasını istemiştir.

İİK.nun 177/4. maddesinde ilama müstenit alacağın icra emriyle istenmesine rağmen ödenmemesi doğrudan iflas sebebi olarak gösterilmiştir. Görüldüğü gibi hükmünde iflas isteyebilmek için ilama dayanak bir alacağın istenmesi ve ödenmemesi gerekir. Mal teslimine ilişkin ilamlar yönünden anılan hükümde bir açıklık bulunmamaktadır, ilamların icrası İİK.nun 24 vd. maddelerinde düzenlenmiştir. Alacaklıya iflas isteme yetkisi veren 37. madde ve 32. madde ile başlayan "II. Para ve Teminat Verilmesi Hakkındaki ilamların icrası" başlığı altında düzenlenmiştir. Kanun koyucu para ve teminattan başka borçlar hakkındaki ilamların icrasından alacaklıya iflas isteme hak ve yetkisi vermemiştir. Mahkemece bu yönler gözetilerek iflas davasının reddine karar verilmesinde bir isabetsizlik bulunmamaktadır.

Sonuç : Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün (ONANMASINA), onama harcının temyiz edenden alınmasına, 29.5.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.