Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

MAHKEMESİ : Bölge Adliye Mahkemesi 17. Hukuk Dairesi

Taraflar arasındaki iflasın açılması davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- K A R A R -

Davacı vekili, davalı şirket aleyhinde başlattıkları icra takibinde borcun ödenmediğini, yapılan araştırmada davalının borcu karşılayacak malvarlığının da bulunmadığının tespit edildiğini ileri sürerek, davalı şirketin iflasını talep ve dava etmiştir.

İlk derece mahkemesince, henüz kesinleşmemiş ilama dayalı olarak başlatılan takip neticesinde borçlunun iflasının istenemeyeceği gerekçesiyle, davanın usulden reddine karar verilmiştir.

Karara karşı, davacı vekilince, istinaf yoluna başvurulmuştur.

... Bölge Adliye Mahkemesi 17. Hukuk Dairesince, alacaklının İİK’nın 177/4. maddesi uyarınca, doğrudan doğruya iflas davası açabilmesi için takibin dayanağı olan ilamın kesinleşmesine gerek bulunmadığı belirtilerek, istinaf talebinin esastan kabulü ile ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına karar verilmiştir.

Bölge Adliye Mahkemesi kararını, davalı vekili temyiz etmiştir.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan ... Bölge Adliye Mahkemesi 17. Hukuk Dairesi’nin 21.06.2017 tarih ve 2017/891 E., 2017/684 K. sayılı kararının ONANMASINA, dosyanın ilk derece mahkemesine, kararın bir örneğinin ilgili Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, 18.01.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.