Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Referans kopyala
Görüntüleme Ayarları:

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan tahliye davasına dair karar davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla; dosyadaki bütün kağıtlar okunup, gereği görüşülüp düşünüldü :

Dava, temerrüt nedeniyle kiralananın tahliyesi ve 75.000 lira kira alacağının tahsili isteğine ilişkindir. Mahkeme kira alacağının dava sırasında ödendiğinden karar verilmesine yer olmadığına ve kiralananın tahliyesine karar vermiş, hükmü tahliye yönünden davalı temyiz etmiştir.

Davacı davalının aylık 25.000 liradan taşınmazda kiracı olduğunu 1986 senesinin Temmuz, Ağustos ve Eylül kiralarını ödememek suretiyle temerrüte düştüğünden tahliyesi ile 75.000 lira kira alacağının tahsilini iddia ile işbu davayı açmıştır. Duruşmada kira parasının dava açıldıktan sonra ödendiğini alacağın mevzuunun kalmadığını davasını tahliyeye hasrettiğini bildirmiştir.

Davalı, mali sıkıntısı içerisinde olduğunu temerrüt ihtarında verilen süreden sonra ödeme yaptığını savunmuştur.

Temerrüt ihtarının hukuki sonuç doğurabilmesi için, yasal koşulları taşıması gerekir. şöyle ki; ihtarda istenen kiraların açıkca belirtilmesi, ödenmesi için yasal 30 günlük süre verilmesi, ödenmediği takdirde aktin feshi ile tahliye davasının açılacağının belirtilmesi zorunludur. 7.8.1986 keşide tarihli ve davalıya 11.8.1986'da tebliğ edilen ihtarnamede, temerrüte konu edilen ayların kirasının 30 gün içinde ödenmesi istenmemiş, 30 gün içinde kiralananın tahliyesi talep edilmiştir. İhtarname BK. nun 260. maddesine uygun değildir. Bu itibarla hukuki sonuç doğurmayan ihtara dayanılarak tahliye kararı verilmez. Bu husus nazara alınarak tahliye davasının reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi usûl ve yasaya aykırı olduğundan kararın bozulması icap etmiştir.

S o n u ç : Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz İtirazlarının kabulü ile HUMK. nun 428. maddesi uyarınca hükmün (BOZULMASINA), istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 30.3.1987 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.