Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Referans kopyala
Görüntüleme Ayarları:

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan tahliye-alacak davasına dair karar davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Dava, temerrüt nedeniyle kiralananın tahliyesi ve 100.472.500-TL. kira alacağının tahsili istemlerine ilişkindir. Mahkeme davanın reddine karar vermiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Kiralanana ilişkin taraflar arasındaki 1.9.1996 başlangıç tarihli, bir yıl süreli kira sözleşmesinde aylık kira parasının 100.000.000-TL olduğu ve her ayın ilk günü peşin ödeneceği kabul edilmiştir. Bir alacağın muaccel olması için miktar ve ödeme şartları itibariyle kesinlik göstermesi gerekir. 1.9.1996 başlangıç tarihli sözleşmede ödeme günü kesin olarak tesbit edilmiştir. Olayda sözleşmede ödeme için kesin tarih konmayan hallerde içtihaden kabul edilmiş olan üç günlük süre burada uygulanmaz. Öte yandan kira paralarının kesintisiz ve tam olarak gönderilmesi icapeder.

Davacı 3.4.1997 keşide ve aynı gün tebliğli temerrüt ihtarında Nisan 1997 ayı kira parası 100.000.000-TL. yi istemiştir. Davalı ihtarnamede belirtilen süre içerisinde bu ay kirasını 99.527.500-TL. olarak göndermiştir. 472.500-TL. nin banka havale masrafı olarak kesildiği anlaşılmaktadır. Davalı bu miktarı elden davacıya ödediğini ileri sürmüş ise de bu husus ispatlanamamıştır. Davalı noksan ödeme nedeniyle bu ay kirası yönünden temerrüde düşmüştür. Yine davacı 2.5.1997 keşide ve 3.5.1997 tebliğ tarihli temerrüt ihtarında Mayıs 1997 ayı kira parası 100.000.000-TL.yi istemiş, davalı otuz günlük süreden sonra 11.6.1997 tarihinde ödemede bulunmuş olmakla bu ihtar yönünden de temerrüde düşmüştür. Açıklanan bu durum karşısında temerrüt yönünden de temerrüde düşmüştür. Açıklanan bu durum karşısında temerrüt olgusunun gerçekleştiği sabittir. Bu nedenle kiralananın tahliyesine ve noksan ödenen 472.500-TL. kira alacağının tahsiline karar vermek gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi hatalı olmuştur.

Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.

S o n u ç : Yukarıda açıklanan nedenle; HUMK. nun 428. maddesi uyarınca hükmün (BOZULMASINA), istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 22.9.1998 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.