Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
haksız fesih • tahliye talebi • haklı sebeple fesih • tazminat alacağı

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

DAVA TÜRÜ : Alacak

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı alacak davasına dair karar, davacılar tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Dava, ödenmeyen kira alacağı ile erken tahliye nedeniyle makul süreye ilişkin kira alacağı istemine ilişkindir. Mahkemece,davanın kısmen kabulü ile 665,00 TL alacağın tahsiline karar verilmiş, hüküm davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosya kapsamına, toplanan delillere, hükmün dayandığı gerekçelere göre davacılar vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2-Davacılar vekilinin erken tahliye nedeniyle makul süreye ilişkin kira alacağına yönelik temyiz itirazlarına gelince;

Davacı alacaklılar 5.11.2008 tarihinde davalı borçlu hakkında başlattıkları haciz ve tahliye istekli icra takibiyle (1.5.2008-30.4.2009 tarihleri arasındaki 15.580,00 TL, davacılardan ...'in ... 1. İcra Müdürlüğü'nün 2008/3737 sayılı dosyasındaki alacağı mahfuz kalmak kaydıyla) 2008 yılı Temmuz ayı ila 2009 yılı Nisan ayları ile ..., ..., ... yönünden 2008 yılı Eylül ayı ila 2009 yılı Nisan ayları bakiye kira alacağının tahsilini istemişlerdir. Davalı borçlu aylık kiranın 1.500,00 TL olduğunu, 2008 yılı Eylül, Ekim ve Kasım aylarına ait 4.500,00 TL ve davacılardan ... hissesine ağustos ayından düşen 707,50 TL ile toplam 5.207,50 TL borcu bulunduğunu,bu miktar dışındaki alacağa itiraz ettiğini bildirmiştir. Davacı alacaklılar, bu davada davalının 5.1.2009 tarihinde kiralananı haksız fesih ve tahliye etmesi nedeniyle uğranılan kira kaybı alacağının tahsilini de istemiştir. Her ne kadar mahkemece davacıların, erken fesih sebebiyle tazminat alacağı isteyebilmeleri için sözleşmenin davalı tarafça feshedilmiş olması gerektiği, oysa davacı tarafından davalının kiralanandan tahliyesinin istendiği, bu hususta dava açılmış olduğu, tahliye iradesinin davalı tarafa bildirilmiş olduğu, davalının da dava devam ederken 05.01.2009 tarihinde kiralananı tahliye ettiği gerekçesi ile tahliye tarihinden sonraki makul süre kira alacağının tahsili isteminin reddine karar verilmişse de davalı kiracı, kira bedellerinin zamanında ödememesi sebebiyle hakkında haciz ve tahliye talepli icra takibine sebep olmuş itirazında kabul ettiği aylar kirasını yasal sürede ödememek suretiyle temerrüte düşmüştür. Davalının, kiralananı 5.1.2008 tarihinde tahliye ve teslim etmesi davalı borçlu yönünden haklı fesih sayılamayacağından davacıların erken tahliye sebebiyle uğradıkları kira alacağı yönünden işin esasının incelenip makul süre kira alacağının saptanarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle bu istemin reddine karar verilmesi doğru değildir.

Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.

SONUÇ;Yukarıda 2 no.lu bentte açıklanan nedenlerle davacılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 24.06.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.