Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Referans kopyala
Görüntüleme Ayarları:
görevsizlik kararı • kiracılık sıfatının tespiti • kira bedeli

MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi

DAVA TÜRÜ : Kiracılık sıfatının tespiti ve muarazanın men'i

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı kiracılık sıfatının tespiti ve muarazanın men'i davasına dair karar, davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Dava, kiracılığın tesbiti ve muarazanın giderilmesi istemine ilişkindir. Mahkemece görevsizlik kararı verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Mahkemelerin görevi kanunla düzenlenir. Göreve ilişkin kurallar, kamu düzenindendir. 6100 Sayılı HMK.'nun 114/c maddesi gereğince mahkemelerin görevi dava şartı olup, yasanın 115. maddesi gereğince mahkeme dava şartının bulunup bulunmadığını res'en araştırmakla yükümlüdür.

6100 Sayılı HMK.'nun 4/a maddesi gereğince kiralanan taşınmazların, 9.6.1932 tarihli ve2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa göre ilamsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin hükümler ayrık olmak üzere, kira ilişkisinden doğan alacak davaları da dâhil olmak üzere tüm uyuşmazlıkları konu alan davalar ile bu davalara karşı açılan davalar Sulh Hukuk Mahkemesinde görülür.

Taraflar arasında düzenlenen 04.08.2014 başlangıç ve 30.11.2017 bitiş tarihli protokol başlıklı belgenin 1.maddesinde: ..., imarın 28148 parsel önünde bulunan Ankara Büyüşehir Belediyesine ait 9295 m2 lik yeşil alanın 4,500 M2 lik kısmına .... tarafından tanıtım ofisi yapılması, 40 ay süreyle bu alanın kullanılması, alanın teslim tarihinden itibaren 3 ay içerisinde tüm alanın peyzaj projesinin yapılarak uygulanması, 20269 ada 1 parsel bitişiğinde olan park alanına 1 adet veleybol ve bir adet basketbol sahası yapılarak süre sonunda ofis binasının ve spor sahasının bedelsiz olarak belediyeye devredilmesi” olarak belirlenmiştir. Kira sözleşmesinde kira bedelinin mutlaka para olması gerekmez. Kira bedeli para olabileceği gibi hizmet karşılığı olarak da kararlaştırılabilir. Sözleşmede kira başlangıcının ve süresinin yazıldığı, kira bedelinin de yapılacak hizmetler karşılığı olduğu belirtildiğine göre, taraflar arasında yapılan protokol başlıklı belge tipik bir kira sözleşmesi niteliğindedir, Bu nedenle davanın kira sözleşmesinden kaynaklanması nedeniyle taraflar arasındaki uyuşmazlığın çözümlenmesinde 6100 Sayılı HMK.'nun 4/a maddesine göre Sulh Hukuk Mahkemesi görevli olduğundan işin esasının incelenerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle mahkemenin görevsizliğine karar verilmesi doğru olmadığından hükmün bozulması gerekmiştir.

SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3. madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 25.01.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.