Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

DAVA :Davacı, ihbar, kıdem tazminatı, izin, ikramiye ve ücret alacağının

ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi K1 tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı işçi, davalı işverenin işyerini kapatması nedeniyle iş sözleşmesini feshettiğinden söz ederek ihbar kıdem tazminatları ile bir kısım işçilik alacağı isteminde bulunmuştur.

Davalı işveren tarafı, cebri icra yolu ile otelin tahliye edildiğinden zorlayıcı nedenle iş sözleşmesinin işçi tarafından feshedildiğini savunarak davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece otel işyerinin cebri icra yoluyla tahliye edildiği bu durumun 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25 maddesinde yer alan zorlayıcı sebep sayılması gerektiği düşünülerek ihbar tazminatı isteğini reddedilmiştir.

Karar davacı vekilince temyiz edilmiştir.

Uyuşmazlık ihbar tazminatı noktasında toplanmaktadır.

4857 Sayılı İş Kanunu'nun 25/III'e göre işçiyi işyerinde bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir sebebin ortaya çıkması durumunda zorlayıcı bir sebepten sözedilir. Böyle hallerde geçici ifa imkansızlığı oluşur. İş sözleşmesi askıda kabul edilir. Zorlayıcı sebepler tüketici olarak sayılmamakla birlikte gerek öğreti, gerek uygulamada sel, kar, deprem gibi doğal olaylar ile sokağa çıkma karantina gibi devlet otoritesi ile yapılan sınırlamalar sayılabilir. İşçi böyle hallerde ihbar tazminatına hak kazanamaz.

İşyerinin kapatılmasının ise iş sözleşmesine etkisi farklıdır. Çünkü işyerinin kapatılması o işyerinde, faaliyetin kesin ve devamlı olarak son bulmasıdır. (4857 Kanunu m. 29/IV) işyerinde görülmekte olan temel faaliyet sona erer. Ortada geçici bir imkansızlık değil (BK m/17) süreklilik söz konusu olur. İşletme riskini işçi değil işveren taşır.

İşyerinin cebri icra ile tahliyesi işletme riskidir. İşveren İş Kanunun 17 maddesi gereğince bildirim sürelerine uymak ya da anılan süreye ait ücreti peşin ödeyerek iş sözleşmesini sona erdirmek zorundadır.

Somut olayda otel işyeri cebri icra yoluyla kapatılmıştır. İşletme riskidir. İşveren bildirim süresine uymamıştır.

Mahkemece ihbar tazminatı isteğinin kabulüne karar vermesi gerekirken reddi hatalıdır.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 25.04.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.