Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
bilirkişi raporu • iş sözleşmesi

MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

DAVA : Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, ücret alacağı, yıllık ücretli izin alacağı ile resmi tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı, davalıya ait iş yerinde çalışırken iş sözleşmesinin işverence haksız olarak fesh edildiğini ileri sürerek, kıdem ve ihbar tazminatı ile yıllık ücretli izin, ücret, ulusal bayram ve genel tatil alacakları istemiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı, şirketin ülke genelindeki ekonomik krizden dolayı 12/10/2009 tarihinde 7 gün süre ile çalışmaya ara verdiğini ve bunu davacı ve diğer çalışanlara bildirdiğini, anılan süre sonunda davacının işbaşı yapmadığını, davacının 24/10/2009 tarihinde başka bir işyerinde çalışmaya başlamasının öğrenilmesi üzerine 30/10/2009 tarihinde işten çıkışının verildiğini, bu nedenle davacının kıdem ve ihbar tazminatlarına hak kazanamayacağını, tüm ücret alacaklarının ödendiğini, yıllık izninin kullandırıldığını, resmi tatillerde çalışma yapılmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davacının davalı işyerinde 18/01/2007-10/10/2009 tarihleri arasında kesintisiz çalıştığı, davalının 2009 yılı Temmuz ayında hiç ücret ödemediği, Ağustos ve Eylül ayında bir kısım ücret ödemesinin yapıldığı, davacının ücretini alamadığı için iş akdini işbaşı yapmayarak eylemli ve haklı olarak feshettiği, gerekçesi ile davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

D) Temyiz:

Kararı taraflar temyiz etmiştir.

E) Gerekçe:

1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının tüm, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2- Somut olayda, dosyaki bilgi ve belgelere göre davacı işçi, onayı alınmadan ücretsiz izne çıkarılmış olup, bu durumun, işveren tarafından gerçekleştirilen fesih olduğunun kabulü gerekir. Davalı işverenin işe ara vermenin sonunda işçiyi yeniden işe davet ettiğine dair savunması da kanıtlanamadığı göz önüne alındığında, davalı işverinin haksız feshi olup davacının ihbar tazminatına da hak kazandığı hususunun gözetilmemesi hatalı olup bozma nedenidir.

F) Sonuç:

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 16/09/2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.