Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Referans kopyala
Görüntüleme Ayarları:
yargılama giderleri • bilirkişi raporu • fazla çalışma ücreti • bölünemeyen borç

MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

DAVA : Davacı, kıdem tazminatı ile yıllık izin ücreti ve fazla mesai ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Hüküm süresi içinde davalılardan T.C. ... avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili, davalılar T.C. ... ve ... aleyhine müvekkilinin 2004 Haziran ayından itibaren ... Hanım Doğumevi Hastanesi’nde farklı taşeron şirketlerde çalıştığını, en son davalı ...'nin sigortalı çalışanı olarak görev yaptığını, çalışmasına devam ederken iş akdini emekliliğe hak kazandığını işverene bildirdiği ve kıdem tazminatının ödenmesini talep ederek iş akdini feshettiğini, çalıştığı süre için fazla mesai yapmasına rağmen karşılığının ödenmediğini, yıllık izinlerinin eksik ödendiğini savunarak kıdem tazminatı, yıllık ücretli izin ve fazla mesai alacaklarının davalılardan tahsilini talep etmiştir.

B) Davalılar Cevabının Özeti:

Davalı T.C. ... vekili; müvekkil idare ile diğer davalı şirket arasında yapılan sözleşme gereğince yardımcı iş olan hizmetin diğer davalıya verildiğini, idare ile şirket arasında alt işverenlik ilişkisinin olduğunu, bu sebeple işçilik haklarıyla ilgili tüm alacakların şirket tarafından ödeneceğinden kıdem tazminatının diğer davalıdan istenilmesi gerektiğini savunarak davanın reddini talep etmiştir.

Davalı ... vekili; zamanaşımı ve husumet itizarlarının olduğunu, davacının 01/01/2013-28/02/2013 tarihleri arasında belirli süreli olarak şirkette çalıştığını, kıdem tazminatına hak kazanamadığını, başka şirketlerden personel veya işyeri devralınmadığını, davacının fazla çalışma ve yıllık izin taleplerinin de haksız olduğunu savunarak davanın reddini talep etmiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

D) Temyiz:

Kararı, davalı T.C. ... vekili temyiz etmiştir.

E) Gerekçe:

1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2-Davalılardan T.C. ...’nın da ıslaha karşı süresinde zamanaşımı def’i ileri sürmesine rağmen, anılan davalının ıslaha karşı zamanaşımı def’ini ileri sürmediğinin kabulü ile sonuca gidilmesi hatalıdır.

3-6098 sayılı Türk Borçlar Kanunun 155. maddesi hükmü, "Zamanaşımı müteselsil borçlulardan veya bölünemeyen borcun borçlularından birine karşı kesilince, diğerlerine karşı da kesilmiş olur." kuralını içermektedir. Bu maddeye göre, müteselsil borçlulardan birine karşı zamanaşımının kesilmesi diğer müteselsil borçlulara karşı da zamanaşımını keser. (818 sayılı BK. Mad.134)

Kabule göre, yeni Borçlar Kanunu döneminde eksik teselsül-tam teselsül ayrımının kaldırılmış olması karşısında, bu dönemde açılan davalar bakımından Dairemizin uygulaması, davalıların birisinin zamanaşımı def’inde bulunması halinde bunun ortak def’i kabul edilerek zamanaşımı def’inde bulunmayan davalılara da sirayet edeceği yönündedir. Mahkemenin kabulü açıklanan nedenle de yerinde değildir.

4-Hükmedilen alacakların ve yargılama giderlerinin infazda tereddüt oluşturmayacak şekilde hangi davalıdan ya da davalılardan tahsiline karar verildiğinin yazılmaması da HMK.nun 297/2. maddesine aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.

F) SONUÇ:

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA, 27.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.