S
Skip to Search Results
Gelişmiş arama Gizle
Kuruma göre süz
Mevzuat ve ilgili maddelere göre süz
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 483

1
Harçlar Kanunu Genel Tebliği · Tebliğler

Seri No: 86 - RG. 29.12.2020/31349/1 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2021

2
Harçlar Kanunu Genel Tebliği · Tebliğler

Seri No: 87 - RG. 29.12.2020/31349/1 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2021

3
Türk Patent ve Marka Kurumunca 2021 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ · Tebliğler

BİK/TÜRKPATENT: 2021/1 - RG. 30.12.2020/31350/2 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2021

5
66813766-155[1-2018/75]-337135 Sayılı Özelge · Özelgeler

Ağaçlandırma sahası ile ilgili düzenlenen borçlanma senedinin damga vergisi ve harca tabi olup olmadığı hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 13.11.2020

6
97895701-140.07[2019/704]-E.712189 Sayılı Özelge · Özelgeler

Milli Gemi Siciline yapılacak intifa hakkı tesisi işleminden ne şekilde harç aranılacağı hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 28.09.2020

7
60938891-140.02.99[HARÇ: 10-2]-E.34646 Sayılı Özelge · Özelgeler

Kooperatiflere düzenlenecek imza sirkülerinde Noter Harcı hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 25.09.2020

8
57062627-140.04.01-E.14230 Sayılı Özelge · Özelgeler

Sözleşmesi gereği müteahhide devredilen arsa payının, sözleşmenin iptali nedeniyle geri alınmasından sonra başka müteahhitle yapılan sözleşme gereği devrinden harç alınıp alınmayacağı hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 24.09.2020

9
48816587-140-E.18349 Sayılı Özelge · Özelgeler

Malik adına tescil edilen taşınmazlar ile işi yüklenen müteahhit firma adına tescil edilen taşınmazların üçüncü kişilere yapılacak ilk satışı işlemlerinden harç aranılıp aranılmayacağı ve yabancılara 6306 sayılı Kanun kapsamında harç istinası hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 18.09.2020

10
22202903-140.04-E.5576 Sayılı Özelge · Özelgeler

Önceki yıllarda cins tashihi harcının ödenmesi, ancak tapudaki cins değişikliği işleminin daha sonraki bir yılda yapılması durumunda harç farkının aranılıp aranılmayacağı hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 18.09.2020

11
41931384-140[2020-6]-E.33116 Sayılı Özelge · Özelgeler

Belediyenin iktisadi İşletmesine ait taşınmazın SGK'ya devrinde tapu harcı muafiyeti bulunup bulunmadığı hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 08.09.2020

12
90792880-140.02[2019/62]-E.232160 Sayılı Özelge · Özelgeler

Birleşme işleminin gerçekleşmesi üzerine devrolunan şirkete ait Rüzgar Enerji Santrali ile ilgili olan Kesin İzin Taahhüt Senetlerine ek olarak düzenlenen Kesin İzin Ek Taahhüt Senetlerinin noterde tasdik işlemlerinin damga vergisi ve harçtan istisnası hk
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 04.09.2020

13
49327596-140[DH.2019.134]-E.136401 Sayılı Özelge · Özelgeler

Vazife malulünün avcılık belgesi harcından muaf olup olmadığı hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 03.09.2020

14
97895701-140.04.01[2020.252]-E.649958 Sayılı Özelge · Özelgeler

6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapı olduğu tespit edilerek tapu kaydına riskli yapı şerhi işlenen taşınmaz için tapu müdürlüğünden talep edilen tapu kayıt örneği ve diğer belge için tapu harcı aranılıp aranılmayacağı hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 03.09.2020

15
90792880-155.01.01.01[5992]-E.229762 Sayılı Özelge · Özelgeler

4046 Sayılı Kanun kapsamında düzenlenen temlik sözleşmeleri gereğince yapılan icra işlemlerinin damga vergisi ve harçtan istisna olup olmadığı hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 02.09.2020

16
50426076-140[123-2020/20-432]-E.67135 Sayılı Özelge · Özelgeler

Hak sahibi malikler tarafından şirkete devredilen ve riskli yapı şerhi konulan taşınmazın mütehhit firmaya ihale edilmesinden sonra "Kat Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi"kapsamında hak sahibi ve müteahhit firmaya devrinde tapu harcı hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 02.09.2020

17
16700543-155[17-515-210]-47478 Sayılı Özelge · Özelgeler

Fesih ihbarnamelerinde damga vergisi ve noter harcı hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 31.08.2020

18
60757842-140-E.13552 Sayılı Özelge · Özelgeler

Taşınmaz üzerine inşa edilen bağımsız bölümün arsa malikleri adına tescil edildikten sonra tekrar malikler arasında paylaşımı nedeniyle kura çekimi sonrası hisselerin karşılıklı tapuda devir işleminin yapılması durumunda, 6306 sayılı Kanuna göre tapu harcından istisna tutulmasının mümkün olup olmadığı hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 25.08.2020

19
97895701-140.12.02[2019/1911]-614426 Sayılı Özelge · Özelgeler

Riskli yapı olduğu tespit edilen taşınmazın ikinci kez satışında tapu harcı
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 21.08.2020

20
97895701-140.99[2020/444]-611261 Sayılı Özelge · Özelgeler

"Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi"nin 7186 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 17 nci maddesi ile Bankacılık Kanununa eklenen geçici 32 nci madde u
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 20.08.2020

21
63611781-155[1-2018/1]-21520 Sayılı Özelge · Özelgeler

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Damga V.ve Harç Muafiyeti
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 14.08.2020

22
25953680-045.02-29054 Sayılı Özelge · Özelgeler

5648 sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Hizmetleri Hakkında Kanunun uygulaması ile ilgili iş ve işlemlerde Kurumun yargı harçlarından muaf olup olmadığı hususunda
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 13.08.2020

23
76071283-140.04.01-18517 Sayılı Özelge · Özelgeler

Asliye Hukuk Mahkemesi tapu iptal kararı uyarınca tapuda yapılacak işlemden ne şekilde harç alınacağı hususunda
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 13.08.2020

24
90792880-140.04.01[2019/30]-214038 Sayılı Özelge · Özelgeler

Yerleşim yerinin elverişsizliği sebebiyle yerinde kalkındırılmasına imkân olmayan mahallenin daha elverişli bir yerleşim yerine nakledilmesi sonucu inşaatı tamamlanan taşınmazların cins değişikliği işlemlerinin 5543 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinde yer alan istisna hükümleri kapsamında bulunup bulunmadığı hakkında
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 13.08.2020

25
46480499-140[2019/739]-55657 Sayılı Özelge · Özelgeler

İşi yüklenen müteahhit A.Ş. ortağı adına kayıtlı taşınmaz satışının, işi yüklenen müteahhit satışı olarak kabul edilip edilmeyeceği hakkında
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 13.08.2020

26
50426076-140[57-2020/20-429]-60179 Sayılı Özelge · Özelgeler

6306 sayılı Kanun kapsamındaki taşınmaz üzerine inşa olunan bağımsız bölümlerin ilk tescilinin tapu harcından istisna olup olmadığı hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 13.08.2020

27
64958909-140-22566 Sayılı Özelge · Özelgeler

Emekli infaz ve koruma memurunun silah taşıma ruhsat harcından muaf olup olmadığı hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 12.08.2020

28
65771276-140.02-10848 Sayılı Özelge · Özelgeler

İŞKUR tarafından Toplum Yararına Programı kapsamında istihdam edilmek üzere başvuracak olan katılımcıları belirlemek üzere noter huzurunda kura çekilişi yapılması durumunda, söz konusu çekiliş dolayısıyla Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Müdürlüğün noter harcından muaf olup olmadığı hususunda
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 12.08.2020

29
84695066-140-39056 Sayılı Özelge · Özelgeler

Hazine arazisi üzerinde kurulan bedelsiz irtifak hakkı tesisi işleminde tapu harcı aranılıp aranılmayacağı hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 27.07.2020

30
90792880-140.04.01[2020/15]-194560 Sayılı Özelge · Özelgeler

Lojman satışlarının tapu harcından muaf olup olmadığı hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 21.07.2020

31
13334133-140.04.01-10621 Sayılı Özelge · Özelgeler

Pay sahipleri tarafından kısmen veraset yoluyla, kısmen satın alma yoluyla edinilen müşterek mülkiyete konu taşınmazın pay sahipleri arasında ifrazen taksiminde harç uygulaması
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 08.07.2020

32
97895701-140.12[2020/]-493296 Sayılı Özelge · Özelgeler

3996 sayılı Kanun kapsamında görevli şirket olduğunun tevsiki halinde, uygulama sözleşmesine dayanılarak Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar üzerinde uygulama sözleşmesinde belirtilen süre ile sınırlı olmak üzere şirket lehine yapılacak irtifak hakkı tesisi işlemlerinden tapu harcı aranılıp aranılmayacağı hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 07.07.2020

33
97895701-140.08[2019/1024]-434147 Sayılı Özelge · Özelgeler

Havza Hidrolojik Gözlem Değerlendirme ve Kontrol Hizmet Bedeli'nin su kullanım bedeli olarak değerlendirilerek elektrik üretimi lisans harcından muaf tutulmasının mümkün olup olmadığı hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 18.06.2020

34
73903997-140-32576 Sayılı Özelge · Özelgeler

Arsa sahibi adına kayıtlı olan bağımsız bölümün satışı işlemine 6306 sayılı Kanun kapsamında istisna uygulanmasının mümkün olup olmadığı hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 16.06.2020

35
66813766-140.04.01[123-2019/13]-163423 Sayılı Özelge · Özelgeler

6306 sayılı Kanun kapsamında yeniden inşa edilen taşınmazın bağımsız bölümlerinin hasılat paylaşımlı sözleşmeye istinaden işi yüklenen müteahhit adına tapuya tescil işlemi yapılmaksızın arsa sahipleri adına tescil işlemi yapıldıktan sonra arsa sahipleri tarafından yapılacak satış işlemlerinin, 6306 sayılı Kanun kapsamında harçtan istisna olup olmayacağı hakkında
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 15.06.2020

36
61504625-140-22857 Sayılı Özelge · Özelgeler

Bir iktisadi devlet teşekkülüne ait taşınmazların tapu kayıt örneklerinin verilmesinde tapu harcı uygulaması
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 15.06.2020

37
90792880-140.09.01[2019/35]-135422 Sayılı Özelge · Özelgeler

%55 Engel oranına istinaden Sürücü Belgesi Harcı için indirimden faydalanıp faydalanamayacağı hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 14.05.2020

38
90792880-140.04.01[2019/29]-133542 Sayılı Özelge · Özelgeler

Toplu Konut İdaresi Başkanlığından Kurumun satın alacağı taşınmazların 2813 sayılı Kanun kapsamında muaf olup olmadığı hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 08.05.2020

39
51421814-140.12-25903 Sayılı Özelge · Özelgeler

Şirketin tarafından yıkılıp yeniden inşa edilen ve üzerinde "riskli yapı" şerhi bulunan binanın malik sıfatıyla satışı işleminin 6306 sayılı Kanun kapsamında tapu harcından istisna olup olmadığı ile satışta uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı hususunda
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 22.04.2020

40
13334133-140-7075 Sayılı Özelge · Özelgeler

Organize sanayi bölgesi sınırları içinde yer alan parsellere ait birleştirme işleminden harç aranılıp aranılmayacağı
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 20.04.2020

41
60757842-140.04.01-6434 Sayılı Özelge · Özelgeler

Mahkeme tarafından verilen tapu iptali ve tescil kararına istinaden tapuda yapılacak tescil işlemi sırasında tahsil edilecek tapu harçları.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 31.03.2020

42
31435689-140[151550-151381]-17086 Sayılı Özelge · Özelgeler

Lisanslı Depoculuk Tanzim Fonu Tarafından İstenilen İpoteğin Harca Tabi Olup Olmadığı.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 10.02.2020

43
B.07.1.GİB.4.38.15.01-130[29-2017/20-1385]-8674 Sayılı Özelge · Özelgeler

Arsa sahibinin müteahhidin payına düşen kat irtifaklı bağımsız bölümü müteahhide devrederken hangi bedel üzerinden harç ödeyeceği ile hangi bedel üzerinden fatura düzenleneceği hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 29.01.2020

44
97895701-140.04.01[2016/91]-65560 Sayılı Özelge · Özelgeler

Rezerv yapı alanından çıkarılan ve 775 sayılı Kanun kapsamında bulunan parseller üzerine inşa edilen bağımsız bölümlerin hak sahiplerine devrinde tapu harcı
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 17.01.2020

45
Harçlar Kanunu Genel Tebliği · Tebliğler

Seri No: 84 - RG. 27.12.2019/30991/2 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2020

46
Harçlar Kanunu Genel Tebliği · Tebliğler

Seri No: 85 - RG. 27.12.2019/30991/2 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2020

47
60757842-140.04.01-E.22966 Sayılı Özelge · Özelgeler

Kooperatif adına kayıtlı olan arsanın ikinci bir kooperatife satılması halinde harç muafiyeti hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 27.11.2019

48
73903997-140[57-2019/11]-E.52665 Sayılı Özelge · Özelgeler

Yapının yıkılarak olusturulan yeni yapıda, maliğe tesis edilmiş olan bağımsız bölümün, Düzenlenme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi kapsamında işi yüklenen müteahhite temliği sonrasında ilk satışında harç istisnası hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 25.10.2019

49
35831311-010.01-15051 Sayılı Özelge · Özelgeler

Tapu ve Kadastro İl Müdürlüğü Hizmet Binası Yapımı" işi nedeniyle düzenlenen sözleşmenin İş Ortaklığına devrine ilişkin düzenlenen devir sözleşmesinin 4735 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında düzenlenmesinden noter harcı aranılıp aranılmayacağı hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 25.09.2019

50
97895701-140.04.01[2018/151]-714254 Sayılı Özelge · Özelgeler

Mirasçının, miras kalan taşınmazdaki payına ait kuru mülkiyeti üzerinde bırakıp intifa hakkını diğer mirasçıya devretmesi sırasında uygulanacak tapu harcı oranı
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 04.09.2019

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş: