Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


§2. 818 SAYILI BORÇLAR KANUNU İLE 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU DÜZENLEMELERİNİN KARŞILAŞTIRILIMASI

eBK m. 50- (VI - Müteselsil mesuliyet 1 - Haksız fiil halinde) (1) Birden ziyade kimseler birlikte bir zarar ika ettikleri takdirde müşevvik ile asıl fail ve fer’an methali olanlar, tefrik edilmeksizin müteselsilen mesul olurlar. Hakim, bunların birbiri aleyhinde rücu hakları olup olmadığını takdir ve icabında bu rücuun şumulünün derecesini tayin eyler. (2) Yataklık eden kimse, vakı olan kardan hisse almadıkça yahut iştirakiyle bir zarara sebebiyet vermedikçe mesul olmaz.

§1. GENEL OLARAK
§3. BK M. 61 UYARINCA MÜTESELSİL SORUMLULUĞUN DOĞUMU