Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


3. Beden Bütünlüğü Dışında Kalan Kişilik Haklarının İhlâli: BK m. 58

Özel Kaynakça

Badur, Emel/Turan-Başara, Gamze: “Aile Hukukunda Sadakat Yükümlülüğü ve İhlâlinden Kaynaklanan Manevî Tazminat İstemi”, AÜHFD, C. 65, S. 1, s. 101 vd.; Çetiner, Bilgehan: “Aldatılan Eş Manevî Tazminat Talep Edebilir mi?” Prof. Dr. M. İlhan Ulusan’a Armağan, C. I, İstanbul, 2016, s. 513 vd.; Demircioğlu, Reyhan: “Aldatılan Eş Tarafından Üçüncü Kişiye Yöneltilen Manevî Tazminat Taleplerinde Hukuka Aykırılık Unsuru”, AÜHF Dergisi, C. 65, S. 3, s. 687 vd.; Franko, Nisim İ.: Şeref ve Haysiyete Tecavüzden Doğan Manevi Zararın Tazmini, Ankara, 1973; Gönen, Doruk: Tüzel Kişilerde Kişilik Hakkı ve Korunması, İstanbul, 2011; Helvacı, Serap: Türk ve İsviçre Hukukunda Kişilik Hakkını Koruyucu Davalar, İstanbul, 2001; Helvacı, Serap: “İsviçre Medeni Kanunu’nun 28. maddesi ile İsviçre Borçlar Kanunu’nun 49. maddesinin Tarihsel Gelişimi”, MÜHF-HAD 1994, C. 8, S. 1-3, s. 237 vd.; Kılıçoğlu, Ahmet: “Tüzel Kişi Manevi Tazminat İsteyebilir mi?” Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 1983, S. 1, s. 287 vd.; Kılıçoğlu, Ahmet: “Manevi Tazminatın Hukuksal Niteliği”, ABD 1984, S. 1, s. 15 vd.; Kurt, Leyla Sayfa 565 Müjde: “Aldatılan Eşin Eşinin İlişki Kurduğu Üçüncü Kişiden Manevi Tazminat Talep Edip Edemeyeceği Meselesi”, AÜHFD 2018, C. 67, S. 4., s. 857 vd.; Kocayusufpaşaoğlu, Necip: “Kişilik Haklarını Koruyan Manevi Tazminat Davasına İlişkin Yeni Gelişmeler”, Sorumluluk Hukukunda Yeni Gelişmeler Sempozyumu, 1980, [Kıs. Kişilik Hakları], s. 141 vd.; Özmen, Etem Sabâ/ Vardar Hamamcıoğlu, Gülşah: “Evli Kişiyle Birlikte Olan Kadına/Erkeğe Yöneltilen Manevi Tazminat Talebi Ve Özellikle Konuya İlişkin Yargıtay Kararları Üzerine Düşünceler”, MÜHF-HAD 2016, C. 22, S. 3, Özel Sayı, Prof. Dr. Cevdet Yavuz’a Armağan, s. 2361 vd.; Öztan, Bilge/Ozanemre Yayla, Hatice Tolunay: “Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 22.3.2017 Tarih, 2017/4-1334 Esas ve 2017/545 Karar Sayılı Kararı Üzerine Eleştirel Bir Yaklaşım”, ABD 2017, S.3, s. 197 vd.; Serozan, Rona: “Manevi Tazminat İstemine Değişik Bir Yaklaşım”, Prof. Dr. Haluk Tandoğan’ın Hatırasına Armağan, Ankara, 1991, s. 67 vd.; Serozan, Rona: “Yargıtay’ın Tepki Çeken Son Tazminat Kararlarında Göze Batan Hukuksal Yanılgılar ve Bunları Tetikleyen Muhafazakar İdeoloji”, Güncel Hukuk (www.ronaserozan.com), s. 36 vd.; Serozan, Rona: “Evlilik Birliğinde Sadakat Yükümüne Aykırılıktan Ötürü Tazminat Talebine Yer Olabilir mi?”, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Turhan Esener’e Armağan, Cilt II, Ankara, 2016, s. 451 vd.

2. Beden Bütünlüğünün İhlâli: BK m. 56
III. MANEVİ ZARAR