Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


§3. MADDİ TAZMİNATIN KAPSAMI

I. GENEL OLARAK

5.22

BK m. 51 ve m. 52 hükümleri bir bütün olarak ele alınmalıdır, hükümlerde yer alan, tazminatın belirlenmesinde dikkate alınacak nedenler birbirlerinden ayrılmaz. Bizim de katıldığımız görüşe göre zararın ve tazminatın belirlenmesinden sonra bir üçüncü aşama yoktur. BK m. 52’de sayılan indirim nedenleri de tazminatın kapsamının belirlenmesine dâhildir; BK m. 51 ve m. 52 bir bütün teşkil eder(47). Buna göre tazminatın Sayfa 493 kapsamı belirlenirken, BK m. 51 hükmünde yer alan durumun gereği, kusurun ağırlığı ve BK m. 52 hükmünde yer alan zarar görenin rızası, zarar görenin kusuru ve tazminat yükümlüsünün durumunu ağırlaştırma hususları dikkate alınacaktır. Tüm bu durumlarda hâkim tazminatı indirebilir veya tamamen kaldırabilir (BK m. 52). Tazminatın tamamen kaldırılmasına karar verilmesi daha çok nedensellik bağı ile ilgili bir durumdur(48). Bir görüşe göre hâkimin tazminata hiç hükmetmeme imkânı sadece BK m. 52/I uyarınca mevcuttur, BK m. 51 hükmünde böyle bir yetki mevcut değildir(49). Bununla birlikte bizim de katıldığımız görüş uyarınca BK m. 51 ve BK m. 52 bir bütündür ve hâkim durum değerlendirmesi sonucu BK m. 51 kapsamında da tazminata hükmetmeyebilir(50).

III. NAKDEN TAZMİN
II. DURUMUN GEREĞİ